Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กกต. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.พ. -15 มี.ค. 2564 รวม 215 อัตรา,

22 กุมภาพันธ์ 2021 - 15 มีนาคม 2021

“กกต. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.พ. -15 มี.ค. 2564 รวม 215 อัตรา,

กกต. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๓๐ และข้อ ๔๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเดิม ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการจัดตำแหน่งพนักงานประจำของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานเลือกตั้งปฎิบัติการ

อัตราว่าง : 74 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานสืบสวนไต่สวนปฎิบัติการ

อัตราว่าง : 54 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกรปฎิบัติการ

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

 อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ

 อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11300- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11300- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: พนักงานเลือกตั้งปฎิบัติการ,พนักงานสืบสวนไต่สวนปฎิบัติการ,นิติกรปฎิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,300-19,500
อัตราว่าง: 215
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กกต. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. – 15 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กกต.

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
22 กุมภาพันธ์ 2021
End:
15 มีนาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/12357/

Venue

กกต.
กกต. Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com