Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กกพ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 พ.ย. 2565

6 พฤศจิกายน 2022 - 30 พฤศจิกายน 2022

กกพ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 พ.ย. 2565

กกพ.

ลิงค์: https://ehenx.com/17760/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กกพ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง รับสมัครพนักงาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มีความประสงค์จะรับ สมัครพนักงาน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ และ ข้อ ๑๔ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กกพ. พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน กกพ. จึงประกาศรับสมัครพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

๑    วิศวกรรมศาสตร์  
 – วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, เคมี, โยธา, การผลิต, อุตสาหการ, พลังงาน)


๒    วิทยาศาสตร์  
 – วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน, สิ่งแวดล้อม)


๓    กฎหมาย  
 – นิติศาสตร์


๔    เศรษฐศาสตร์  
 – เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐมิติ, มหภาค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม)


๕    บัญชี/การเงิน  
 –    บัญชี –    การเงิน –    บริหารธุรกิจ (ที่ศึกษาวิชาบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)


๖    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 –    วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ) –    วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)


๗    ตรวจสอบภายใน  
 – บัญชี (บัญชี, บัญชีต้นทุน, การตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายใน) – วิศวกรรมศาสตร์ (พลังงาน, ไฟฟ้า) – นิติศาสตร์


๘    การจัดการทั่วไป   
– ศิลปศาสตร์ (การจัดการ, การพัฒนาชุมชน, เลขานุการ, สถิติ, นิเทศ ศาสตร์, สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, จิตวิทยา, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์)


มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คะแนน
๒) TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คะแนน
๓) TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า ๖๔ คะแนน
๔) IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ ๕
๕) cu TEP ไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน
๖) TU GET ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คะแนน
สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรหรือผู้สมัครที่ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศไม่ต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

๑. ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกำกับการจัดหาและการควบคุมระบบไฟฟ้าหรือก๊าซ ธรรมชาติ การกำกับมาตรฐานกิจการพลังงาน การกำกับอัตราค่าบริการพลังงาน การพัฒนาการกำกับกิจการ พลังงาน การพัฒนานวัตกรรมและมาตรการเพื่อการกำกับดูแลและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน การ อนุญาตประกอบกิจการพลังงาน การพัฒนาหลักเกณฑ์การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและการตรวจติดตามการ ประกอบกิจการพลังงาน การตรวสอบสถานประกอบกิจการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับ มอบหมาย


๒. ด้านวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน การพัฒนา ระบบการเฝ็าระวังมลพิษทางอากาศจากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า การรายงานผลในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ประกอบการอนุญาตเกี่ยวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การให้ความเห็นต่อรายงานด้าน สิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน การบริหารระบบงานและเครือข่ายดิจิทัล เทคโนโลยี การจัดทำข้อมูลพลังงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


๓. ด้านกฎหมาย
ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุง แล้[ข การอุทธรณ์คำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพลังงาน การบังคับทาง ปกครอง การกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงานและอุทธรณ์ การกำหนดค่าทดแทนและอุทธรณ์ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


๔. ด้านเศรษฐศาสตร์
ปฏิบัติงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ หลักเกณฑ์ การให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกำหนดอัตราค่าบริการพลังงานและการส่งเสริมการแข่งขัน การวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนการดำเนินงาน ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี การ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แผนควบคุมภายในขององค์กร และแผนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


๕. ด้านบัญชี/การเงิน
ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีการเงิน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และบริหาร การใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า การเรียกเก็บ และ รับเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงาน และเงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า การกำกับการนำส่งเงิน และ การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน การบริหารงบประมาณ การพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องและตามที่Iด้รับมอบหมาย


๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา กำกับดูแล ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการวางแผนพัฒนาระบบบริการดิจิทัลและ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การใชัระบบบริการดิจิทัล ฐานข้อมูล และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบ ฐานข้อมูล รวมถึงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนา แพลตฟอร์มด้านการบริการดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน การเผยแพร่ข้อมูล พลังงาน การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการแนวใหม่ที่ใช้ในกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าช ธรรมชาติ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


๗. ด้านตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานทางด้านตรวจสอบภายใน ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน การบริหาร งบประมาณ การพัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ภายใน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


๘. ด้านจัดการทั่วไป
ปฏิบัติงานทางด้านจัดการทั่วไป ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ การอำนวยการและเลขานุการผู้บริหาร การบริหารจัดการ งานทั่วไป การรับเรื่องร้องเรียน การสื่อสารและประขาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร การจัดทำ แผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงาน กกพ.  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครDownload แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและ ครบถ้วนสมบูรณ์
2. สํานักงาน กกพ. จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครผ่านทางอีเมล recruit@erc.or.th และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น (เอกสารหลักฐานการสมัครขนาดรวมไม่เกิน 25 MB ) โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล recruitaerc.or.th

กกพ. ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกกพ.

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กกพ.  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครDownload แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและ ครบถ้วนสมบูรณ์
2. สํานักงาน กกพ. จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครผ่านทางอีเมล recruit@erc.or.th และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น (เอกสารหลักฐานการสมัครขนาดรวมไม่เกิน 25 MB ) โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล recruitaerc.or.th

กกพ. ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกกพ.

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
6 พฤศจิกายน 2022
End:
30 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17760/

Venue

กกพ.
กกพ. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com