Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 พ.ย. 2565 รวม 81 อัตรา,

6 พฤศจิกายน 2022 - 7 พฤศจิกายน 2022

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 พ.ย. 2565 รวม 81 อัตรา,

กทม.

ลิงค์: https://ehenx.com/17754/ หรือ
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,นายแพทย์ปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ,แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ,แพทย์แผนจีนปฏิบัติการ,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ,นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 9,400-21,610
อัตราว่าง: 81
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักการแพทย์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กทม. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙) มาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ก,ก. ครังที ๑/๒๕๖๕ เมือวันที ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และรายชื่อวุฒิที่ ก.ก. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบแนวทางการบริหาร ชัดการการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๔๐๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ให้สำนักการแพทย์รับผิดชอบในการชัดการ คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นช้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


นายแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 27 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-21610 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-21610 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


แพทย์แผนจีนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน

๑. ได้รับประกืาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่า
๒. ได้รับประกาศนียบัตรทางผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่า


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

๑. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้ ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม


นายแพทย์ปฏิบัติการ

๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่-เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตากว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือ; “ ตรแส วุามรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา


ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา และได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการฟิกอบรมทันตแพทย์ฒเระะดับวุฒิบัตร) หรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี


เภสัชกรปฏิบัติการ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบ้อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัพาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตฟ้,ชผู้นืระญ้๓^? เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม


นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชนิทัศน์ ทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือทางมีเดียทางการแพทย์แสะวิทยาศาสตร์
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชนิทัศน์ ทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือทางมีเดียทางการแพทย์แสะวิทยาศาสตร์


แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์ แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของสภาการแพทย์ แผนไทย
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์ แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ การแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แผนไทย


แพทย์แผนจีนปฏิบัติการ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น่ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการแพทย์แผนจีน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการแพทย์แผนจีน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผ


นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิช่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือทางความผิดปกติขอ-พ3ซึชิชืคั๊วั๊าชิหพย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย


นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาค ลินิก


นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก


นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวดัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน ในสาขฐพิ=mซีาคิสูพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัดหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด


นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือ■คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสา^ชกบัวิพาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด


นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิฐฐซีทย่    ารแพทย์ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

ด. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือทางพยาธิวิทยากายวิภาค หรือทางชีวเวชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือทางพยาธิวิทยากายวิภาค หรือทางชีวเวชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์


นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน่ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญา•ตเป็น^ระ?โอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรืหรือคุณจวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาฃีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม.  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน เลขานุการ

  สำนักการแพทย์ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 – 7 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกทม.

  ประกาศรับสมัคร file 1

  ตำแหน่ง: ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,นายแพทย์ปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ,แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ,แพทย์แผนจีนปฏิบัติการ,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ,นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,อื่นๆ
  อัตราเงินเดือน: 9,400-21,610
  อัตราว่าง: 81
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักการแพทย์ )
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม.  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน เลขานุการ

  สำนักการแพทย์ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 – 7 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกทม.

  ประกาศรับสมัคร file 1

  Facebook Comments

  Details

  Start:
  6 พฤศจิกายน 2022
  End:
  7 พฤศจิกายน 2022
  Event Tags:
  ,
  Website:
  https://ehenx.com/17754/

  Venue

  สำนักการแพทย์
  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com