Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กทม. สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-18 พ.ค. 2565 รวม 143 อัตรา,

10 พฤษภาคม 2022 - 18 พฤษภาคม 2022

“กทม. สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-18 พ.ค. 2565 รวม 143 อัตรา,

กทม. สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น .ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙) มาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ-กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และรายชื่อวุฒิที่ ก.ก. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบแนวทางการบริหาร จัดการการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๔๐๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ให้สำนักการแพทย์รับผิดชอบในการจัดการ คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 46 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 57 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 57 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ,นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 143
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักการแพทย์ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. สำนักการแพทย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน เลขานุการ

สำนักการแพทย์ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 – 18 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กทม. สำนักการแพทย์

file 1 | ใบรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
10 พฤษภาคม 2022
End:
18 พฤษภาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/16891/

Venue

สำนักการแพทย์
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com