Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -6 ม.ค. 2566

20 ธันวาคม 2022 - 6 มกราคม 2023

กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -6 ม.ค. 2566

กปร

ลิงค์: https://ehenx.com/17957/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านวิเทศสัมพันธ์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กปร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๑) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (จะต้องเป็น คุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)
๒) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ สามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
๓) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
๔) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธื๋ใจ
๕) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร. นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สมมรรถนะ วิธีการประเมินและคะแนนการประเมิน


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาศึกษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษ หรือกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศ ซึ่งใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)
๒) มีทักษะทางภาษาอังกฤษในการเขียน อ่าน และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
๓) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเป็น อย่างดี และสามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
๔) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
๕) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ้ใจ
๖) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร. นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๑) วิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ
๒) ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓) ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๔) พิจารณาให้ความเห็นและกลั่นกรองงานก่อนเสนอผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
๕) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๖) ปฏิบัติงานกิจกรรมพิเศษและสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถวายฎีกา
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

สำนักงาน กปร. จะมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ในสังกัดกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ใน การติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
๒) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
๓) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อให้การประชุมเจรจา บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
๔) ส่งเสริม สนับสบุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ผิกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
๕) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ลักษณะงานจะต้องไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร หรือเสี่ยง อันตราย และต้องพักแรมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันเป็นครั้งคราว

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ทดสอบด้านความรู้ ความเข้าใจ
(๑.๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่ หลัก วิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกและของประเทศในปัจจุบัน Sustainable Development Goals และ BCG Economy
(๑.๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ การจัดการ และการ ประสานงาน(๑.๓) ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (๑.๔) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและภารกิจของ สำนักงาน กปร. ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาตามแนว พระราชดำริ หลักการทรงงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ ภารกิจและลักษณะสำคัญของสำนักงาน กปร. (๑.๕) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การคลังและการพัสดุ
๒. ทดสอบด้านคุณลักษณะ เพื่อทดสอบบุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ กริยามารยาท ทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้มีความซื่อตรง มีความอุทิศ ตนและมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจ มีภาวะผู้นำ


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

๑. ทดสอบสมรรถนะในเรื่องความรู้ เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงาน และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสื่อสาร การจัดประชุม การประสานงานและการ ต้อนรับชาวต่างประเทศ การจัดทำแผนและวิเคราะห์โครงการฯ ความรู้เกี่ยวกับการร่าง หนังสือโต้ตอบ การแปลและเขียนบทความทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
๒. ทดสอบสมรรถนะในด้านคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ กริยามารยาท ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ และการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ตลอดจน คุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้มีความชื่อตรง มีความอุทิศตนและมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการ ให้บริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจ มีภาวะผู้นำ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กปร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกปร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านวิเทศสัมพันธ์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กปร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกปร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
20 ธันวาคม 2022
End:
6 มกราคม 2023
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17957/

Venue

กปร
กปร กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com