Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 ก.ค. -26 ก.ค. 2563 รวม 223 อัตรา,

20 กรกฎาคม 2020 - 26 กรกฎาคม 2020

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 ก.ค. -26 ก.ค. 2563 รวม 223 อัตรา,

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และ ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่จําหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเปฌนพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย ในการนี้กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563 โดยมีอัตรารับสมัครเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่ จํานวน 29 อัตรา และสํานักงานส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ จํานวน 194 อัตรา รวมจํานวน 223 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร (ไฟฟ้า)

อัตราว่าง : 55 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


วิศวกร (คอมพิวเตอร์)

อัตราว่าง : 5 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักการเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 6 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


บุคลากร

อัตราว่าง : 7 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


เศรษฐกร

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


สถาปนิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 14 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักพัสดุ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


บุคลากร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


วิทยากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักการเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักสถิติ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


วิศวกร (เครื่องกล)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


วิศวกร (โยธา)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ป.ตรี


พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)

อัตราว่าง : 84 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานช่าง (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานช่าง (โยธา)

อัตราว่าง : 8 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบัญชี

อัตราว่าง : 10 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.

เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 

ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพมหานคร (จำนวน 29 อัตรา)


การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1

ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย  (จำนวน 17 อัตรา)


การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1

ปฏิบัติงานที่จังหวัดกำแพงเพชร, แพร่, พิษณุโลก, พิจิตร 

(จำนวน 11 อัตรา)


การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1

ปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรี, นครสวรรค์, อุทัยธานี, เพชรบูรณ์ 

(จำนวน 15 อัตรา)


การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2

ปฏิบัติงานที่จังหวัดหนองบัวลำภู, ขอนแก่น, อุดรธานี, เลย, บึงกาฬ 

(จำนวน 16 อัตรา)


การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2

ปฏิบัติงานที่จังหวัดศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด 

(จำนวน 14 อัตรา)


การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2

ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ 

(จำนวน 13 อัตรา)


การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

ปฏิบัติงานที่ที่จังหวัดปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, นครนายก, สระแก้ว 

(จำนวน 14 อัตรา)


การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3

ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา 

(จำนวน 39 อัตรา)


การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3

ปฏิบัติงานที่จังหวัดวกาญจนบุรี, นครปฐม 

(จำนวน 13 อัตรา)


การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4

ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (ยกเว้นบ้านโป่ง), เพชรบุรี, ระนอง, ชุมพร 

(จำนวน 15 อัตรา)


การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4

ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, ตรัง 

(จำนวน 14 อัตรา)


การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4

ปฏิบัติงานที่จังหวัดสงขลา, สตูล, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส 

(จำนวน 13 อัตรา)

 

ตำแหน่ง: วิศวกร(ไฟฟ้า),วิศวกร(คอมพิวเตอร์),นักการเงิน,นักตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,บุคลากร,เศรษฐกร,สถาปนิก,นักวิทยาศาสตร์,นักบัญชี,นักพัสดุ,บุคลากร,นักประชาสัมพันธ์,วิทยากร,วิศวกรโยธา,นักการเงิน,นักสถิติ,วิศวกร(ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม),วิศวกร(เครื่องกล),วิศวกร(โยธา),นักบัญชี,พนักงานช่าง(ไฟฟ้า),พนักงานช่าง(โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์),พนักงานช่าง(โยธา),พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์,พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 223
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,นครนายก,นครปฐม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ปทุมธานี,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,แม่ฮ่องสอน,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สงขลา,สระแก้ว,สระบุรี,สุรินทร์,สตูล,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. – 26 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบวันที่: 22 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
20 กรกฎาคม 2020
End:
26 กรกฎาคม 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/9864/

Venue

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Thailand + Google Map