Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ธ.ค. -21 ธ.ค. 2565

15 ธันวาคม 2022 - 21 ธันวาคม 2022

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ธ.ค. -21 ธ.ค. 2565

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/17966/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ธ.ค. – 21 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดช้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ©๕๕® ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่ม งาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน ราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิขยกรรม หรีอประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(๑) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์หนังสือ ราขการ และเอกสารต่าง ๆ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครีอข่ายคอมพิวเตอร์
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
(๔) แก้ไขปัญหาขัดข้องเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

การประเมินครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเซิงปริมาณ และ ข้อมูลต่างๆ (๒) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองดำงๆ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (๑) การเขียนหนังสือราชการ (๒) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ -WORD –    EXCEL –    การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
การประเมินครั้งที่ ๒
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
(๑) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
(๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
(๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
(๔) การแถ้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ที่อยู่ ๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 21 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ที่อยู่ ๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 21 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
15 ธันวาคม 2022
End:
21 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17966/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com