Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -25 พ.ย. 2565 รวม 9 อัตรา,

21 พฤศจิกายน 2022 - 25 พฤศจิกายน 2022

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -25 พ.ย. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17772/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการแรงงาน,นักวิชาการแรงงาน,นักวิชาการฝึกอบรม,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-37,680
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะ ของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๘ อัตรา รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการฝึกอบรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ


นักวิชาการแรงงาน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักวิชาการแรงงาน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักวิชาการฝึกอบรม

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
2. มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หรือวางแผน
และบริหารกำลังคนขององค์กร ดังนี้
2.1 สำหรับวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.2 สำหรับวุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 8 ปี
2.3 สำหรับวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 6 ปี
3. มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูล ศึกษารายละเอียดของระบบงานและระบบข้อมูลที่ได้รับการ วิเคราะห์ ออกแบบ เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนด กระบวนการทำงานของระบบ ประมวลผลระบบงาน และระบบข้อมูล ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประมวลผล ปรับปรุง แกไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบ ข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แกไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง สามารถพัฒนาระบบ ในรูปแบบ Web Technology ได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัณขามอบหมาย


นักวิชาการแรงงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการมีงานทำ การทดสอบ ด้านจิตวิทยาเพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบ ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ การศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และข้อมูลอาชีพ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับ บริการ การบริการแนะแนวอาชีพแก1นักเรียน นักศึกษา คนหางาน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มในด้านข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลแหล่งฟิกอาชีพ แหล่งเงินทุน และตำแหน่งงานว่าง ในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความสนใจ และค่านิยมของบุคคล ตลอดจนการให้ คำปรึกษาแนะนำแกกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มต่างๆเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาทางอารมณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผล ดำเนินงาน เพื่อประเมินทางเทคนิคที่ใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการแรงงาน

ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานทีปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยด้านตลาดแรงงาน หรือด้านแรงงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ สร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือสำหรับการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผลข้อมูล และเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัย จัดทำ รายงานผลการศึกษา และข้อเสนอแนะการวิจัยด้านแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นักวิชาการฝึกอบรม

ปฏิบัติงานทางด้านการฟิกอบรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ด้นคว้า ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมรวมข้อมูลรวมถึงการปฏิบัติงานด้านฟิกอบรมในงานเกี่ยวข้องด้านแรงงาน การวางแผน โครงการปฏิบัติงานและพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน การประสานงานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานทั่งภายในประเทศและต่างประเทศ การเผยแพร่ข้อมูลขำวสารด้านแรงงาน การคุ้มครอง แรงงาน การควบคุมการทำงานของแรงงานที่ทำงานในประเทศไทย การบริการจัดหางาน การส่งเสริม การมีงานทำ อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ขี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก การประมวลผล จัดทำทะเบียนต่าง ๆ และตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑00 คะแนน) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน ๒. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมการจัดหางาน ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว,าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเติม ๕. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่าย อินทราเน็ต ๒. การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟต์แวร์ (Software) ๓. ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกิไขเพิ่มเดิม ๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑00 คะแนน) – ประเมินจากคุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ท1วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ รวมถึงคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เป็นต้น


นักวิชาการแรงงาน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐0 คะแนน) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน ๒. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมการจัดหางาน ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเติม ๕. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับด้านจิตวิทยา จิตวิทยาการแนะแนว การให้คำปรึกษา ๒. ความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา สถานประกอบการ ๓. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑00 คะแนน) – ประเมินจากคุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท,วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ รวมถึงคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เป็นต้น


นักวิชาการแรงงาน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐0 คะแนน) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน ๒. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมการจัดหางาน ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวำด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเติม ๕. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม        
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ๒. ความรู้ด้านตลาดแรงงาน        
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑00 คะแนน) – ประเมินจากคุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ความคิดรีเริ่มสร้างสรรค์ พ่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ รวมถึงคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นกับงานที่จะปฏิบีต เป็นต้น        


นักวิชาการฝึกอบรม

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน ๒. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมการจัดหางาน ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว1าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเติม ๕. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับการฟิกอบรม ๒. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร ๓. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เข่น โปรแกรมตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Office (เข่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint) และการใช้งานอินเทอร์เน็ต
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) – ประเมินจากคุณสมบัติส่วนบุคคล เข่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท1วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ รวมถึงคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เป็นต้น


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

การประเมินสมรรถนะครั้งที, ๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑00 คะแนน) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ กรมการจัดหางาน ๒. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมการจัดหางาน ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว1าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเติม ๕. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ ๒. ความรู้เกี่ยวกับการใซังานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office (เข่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint) และการใช้งานอินเทอร์เน็ต
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑00 คะแนน) – ประเมินจากคุณสมบัติส่วนบุคคล เข่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทวงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ รวมถึงคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เป็นต้น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการจัดหางาน

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการแรงงาน,นักวิชาการแรงงาน,นักวิชาการฝึกอบรม,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-37,680
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการจัดหางาน

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
21 พฤศจิกายน 2022
End:
25 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17772/

Venue

กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน สุพรรณบุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com