Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ส.ค. -11 ส.ค. 2565

5 สิงหาคม 2022 - 11 สิงหาคม 2022

“กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ส.ค. -11 ส.ค. 2565

กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๖๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงานราชการ สังกัดกรมการปกครอง และคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ ที ๑/๒๕๖๕ ลงวันที ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ มอบอำนาจให้รองผู้วาราชการ จังหวัดกาฬสินธุ ปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์ (ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม ราขสีห์ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ ขั้น ๔ 

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 – 11 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการปกครอง

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
5 สิงหาคม 2022
End:
11 สิงหาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17304/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com