Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ค. -26 ก.ค. 2565

20 กรกฎาคม 2022 - 26 กรกฎาคม 2022

“กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ค. -26 ก.ค. 2565

กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพะเยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยจังหวัดพะเยาโดยที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม คำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๖๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผูว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงานราชการ สังกัด กรมการปกครอง และคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๒๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจ ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พะเยา ( ศาลากลางจังหวัดพะเยา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา ขั้น ๓

ศาลากลางจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 – 26 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการปกครอง

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
20 กรกฎาคม 2022
End:
26 กรกฎาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17305/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com