Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ค. -27 ก.ค. 2565

18 กรกฎาคม 2022 - 27 กรกฎาคม 2022

“กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ค. -27 ก.ค. 2565

กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยจังหวัดแพร่ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดแพรมัความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๖๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงานราชการ สังกัดกรมการปกครอง และคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๓๗๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจ ให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน ในการบริหารพนักงานราชการ ผนวก ค ข้อ ๓.๑๐ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปกครอง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปกครอง,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: แพร่ (ศาลากลางจังหวัดแพร่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยต้นเองได้ที่ ที่ทำการ ปกครองจังหวัดแพร่ กลุ่มงานปกครอง ชั้น ๓ 

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 – 27 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการปกครอง

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
18 กรกฎาคม 2022
End:
27 กรกฎาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17307/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com