Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ส.ค. -19 ส.ค. 2565

15 สิงหาคม 2022 - 19 สิงหาคม 2022

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ส.ค. -19 ส.ค. 2565

กรมการปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/17436/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ส.ค. – 19 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยจังหวัดชัยนาท โดยที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป สะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม คำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๖๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที, ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงานราชการ สังกัดกรมการปกครอง และคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๔๔๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดขัยนาท ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซัอน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ อย่างชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประสานงานปกครอง งานธุรการและงานสารบรรณหรือปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
–    รับ – ส่งหนังสือ/เอกสาร ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ลงทะเบียนจัดเตรียม การประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสบุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น
–    ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นทียากพอสมควร เก็บ พิมพ์ ตรวจทาน แก้ไขข้อผิดพลาด คัดสำเนา และด้นหาหนังสือเอกสารทางราชการ
–    ตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐาน หรือระเบียบ และวิธี ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบ้ติงาน
–    ปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสบุนให้แก,ผู้ปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครองในด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสา รักษาดินแดน การทะเบียนและงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจของกรมการปกครอง บรรลุผลสัมฤทธึ๋
–    รับเรื่องราว ศึกษาวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะและดำเนินการในเบื้องต้น เกี่ยวกับการอนุมัติ และอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ
–    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่ง แวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
๑.๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและ กระทรวงมหาดไทย
๑.๔ ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows / Microsoft Word/ Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint)
๑.๕ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับ ทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
๑.๖ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษซึ่งทดสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocabulary) และการอ่านทำความเช้าใจ (Reading Comprehension)
๒. ความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง (๖๕ คะแนน)
๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่
๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานสัญชาติ งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป
๒.๓ ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
๒.๔ ความรู้เกี่ยวกับงานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม งานสถานบริการ งานมูลนิธิและสมาคม
๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
๒.๖ ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน
๒.๗ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
ขอบเขตชองเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ ๒
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
การประเมินโดยการสัมภาษณ์


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท กลุ่มงานปกครอง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 – 19 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการปกครอง

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท กลุ่มงานปกครอง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 – 19 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการปกครอง

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
15 สิงหาคม 2022
End:
19 สิงหาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17436/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com