Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ต.ค. -28 ต.ค. 2565

17 ตุลาคม 2022 - 28 ตุลาคม 2022

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ต.ค. -28 ต.ค. 2565

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/17678/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันประสาทวิทยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 28 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันประสาทวิทยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ จัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๘๕/๒๕๖๓ สงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสถิติ

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรืลสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นักวิชาการสถิติ

  ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการทางด้านสถิติ เช่น การกำหนด มาตรฐานสถิติ กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเซิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การวางแผนการจัดทำสถิติ รวมทั้งการดำเนินการส่งเสริมวิชาการสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวซ้อง
  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านธีรการสถิติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสองj และปฏิบัติงาบอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความชำนาญงานสูงในด้านวิชาการสถิติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ไต้รับมอบหมาย
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
  ๑. ต้านการปฏิบัติการ
  ๑. จัดเตรียมรูปแบบข้อคำถาม แบบประมวลผล คำนิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ วิเคราะห์โครงการสถิติ และต้องประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมาก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไบอย่างมีประสิทธิภาพ
  ๒. เตรีชมคู่มือหรือจัดทำคู่มือการวางแผนสุ่มตัวอย่าง การประมวลผลทางสถิติ รวมทั้ง วิเคราะห์ความแปรปรวนและสรุปรายงานทางสถิติ เพื่อปรับปรุงการวางแผน การสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ
  ๓. ตรวจสอบความเป็นไปได้ชองข้อมูล ประมวลผลทางสถิติ รวมทั้งวิเคราะห์ความแปรปรวน และสรุปรายงานทางสถิติ เพื่อให้ไต้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
  ๔. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ และนำเสนอเป็นรายงาน เพื่อพการดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยำ
  ๕. ดำเนินการศึกษามาตรฐานทางสถิติ การสุมตัวอย่าง วิเคราะห์โครงการและเสนอแนะ ความรู้ด้านสถิติและการประยุกต์ใช้ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำสถิติให้เป็นระบบและมี คุณภาพ
  ๖. ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตาม เป้าหมาย
  ๒. ด้านการวางแผน
  วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการชองหน่วยงาน ระดับสำนักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ ที่กำหนด
  ๓. ด้านการประสานงาน
  ๑. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่ สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
  ๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาขิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการตำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๔. ด้านการบริการ
  ๑. จัดทำสื่อในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติ เพื่อให้ทราบลิงข้อมูลสถิติด้านต่างๆ
  ๒. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ เรื่องระเบียบวิธีทางคณิตคาสตร์ สถิติขั้นพื้นฐาน การ วิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสถิติเบื้องต้น เพื่อให้หน่วยงานนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็น ประโยชน์ในการดำเนินงานของตนเอง
  ๓. ให้คำปรึกษาแนะนำในงานด้านวิชาการสถิติแก่เจ้าหน้าที่ และแลกเปลี่ยนความรู้ความ ชำนาญ เพื่อให้สามารถตำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคลยุทธศาสตร์ และแผนงาน

  สถาบันประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 28 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการแพทย์

  ประกาศรับสมัคร file 1

  ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันประสาทวิทยา)
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคลยุทธศาสตร์ และแผนงาน

  สถาบันประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 28 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการแพทย์

  ประกาศรับสมัคร file 1

  Facebook Comments

  Details

  Start:
  17 ตุลาคม 2022
  End:
  28 ตุลาคม 2022
  Event Tags:
  ,
  Website:
  https://ehenx.com/17678/

  Venue

  สถาบันประสาทวิทยา
  สถาบันประสาทวิทยา Thailand + Google Map
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com