Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 มี.ค. -15 มี.ค. 2567

11 มีนาคม - 15 มีนาคม

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 มี.ค. -15 มี.ค. 2567

กรมทรัพยากรน้ำ

ลิงค์: https://ehenx.com/18042/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ราชบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 มี.ค. – 15 มี.ค. 2567
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรนั้า

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทรัพยากรนํ้า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไบในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่ง พนักงานวัดระดับนํ้า ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ก็. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างเทคนิค

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างอุตสาหกรรม สาขา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง สาขาเครื่องกล สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร


นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างเทคนิค

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างเทคนิคของหน่วยงาน โดยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการสื่อสาร
2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพัสดุ

(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(3) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รายงาน สรุปความเห็นที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
(6) ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายช่างเทคนิค

การประเมินครั้งที่ ๑ 1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่ 1.1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ 1.2 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 1.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 2.1 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น 2.2 ความรู้เกี่ยวกับช่างเทคนิค 2.3 ความรู้ด้านเครื่องกล 2.4 ความรู้ด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์


นักวิชาการพัสดุ

1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่ 1.1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ 1.2 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 1.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 2.1 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและการจัดเก็บพัสดุ 2.3 ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP 2.4 ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 2.5 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 2.6 ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตและที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 2.7 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 2.8 คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนแบบปรนัย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. – 15 มี.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทรัพยากรน้ำ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ราชบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. – 15 มี.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทรัพยากรน้ำ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
11 มีนาคม
End:
15 มีนาคม
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/18042/

Venue

กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com