Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ธ.ค. -9 ธ.ค. 2565

5 ธันวาคม 2022 - 9 ธันวาคม 2022

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ธ.ค. -9 ธ.ค. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/17956/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นายช่างเครื่องกล,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– สาขาวิชารัฐศาสตร์
– สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการจัดการ


นายช่างเครื่องกล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
– สาขาวิชาเครื่องกล
– สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
– สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
– สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
– สาขาวิชาช่างกลการเกษตร


เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายใน สำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับ มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๕.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้ การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
(๕)ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของทีประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
๕.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมถุทธี้ที่กำหนด
๕.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๔ ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ขี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ


นายช่างเครื่องกล

ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๕.๑ ต้านการปฏิบัติการ
(๑) ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ช่อมแกัไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(๒) ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(๓) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
๕.๒ ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๒) ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการทำงาน


เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๕.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑)ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแชม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อ การใช้งาน
(๒) ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
(๓) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
(๔)รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุเฟือจัดทำรายงาน และนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
(๕) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(๖) ขี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๕.๒ ด้านการบริการ
(๑)ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

๖.๑ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
(๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๕) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๖.๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยการทดสอบ ดังนี้
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อใหได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ก่อน โดยหากผ่านเกณฑ์การตัดสินตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ข้อ ๗ จึงจะมีสิทธิเข้ารับ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป และหากผ่านเกณฑ์การตัดสินตามที่กำหนดไว้ ในประกาศรับสมัคร ข้อ ๗ จึงจะมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ข้อ ๗ ต่อไป
หมายเหตุ ะ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนี้ ใช้สำหรับจัดจ้างพนักงานราชการในตำแหน่งนักจัดการ งานทั่วไป ทุกหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล


นายช่างเครื่องกล

๖.๑ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ) คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน ดังนี้
๑) สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร ดังนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ และงานวัดละเอียด
(๓) ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์
(๔) ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอสิกส์ และระบบนิวเมดิกส์
๒. สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยการทดสอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และการบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรในส่วนงานระบบควบคุมและเครื่องมือวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
๖.๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยการทดสอบ ดังนี้
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ) ก่อน โดยหากผ่านเกณฑ์การตัดสินตามที่กำหนดไวในประกาศรับสมัคร ข้อ ๗ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป และหากผ่านเกณฑ์การ ตัดสินตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ข้อ ๗ จึงจะมีรายขื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ตามที่กำหนด ไว้ในประกาศรับสมัคร ข้อ ๗ ต่อไป
หมายเหตุ : บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนี้ ใช้สำหรับจัดจ้างพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่าง เครื่องกล เฉพาะในสำนักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต ๑๐ (อุดรธานี)


เจ้าพนักงานพัสดุ

๖.๑ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
(๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๖.๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยการทดสอบ ดังนี้
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเช้ารับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ก่อน โดยหากผ่านเกณฑ์การตัดสินตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ข้อ ๗ จึงจะมีสิทธิเช้ารับ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป และหากผ่านเกณฑ์การตัดสินตามที่กำหนดไว้ ในประกาศรับสมัคร ข้อ ๗ จึงจะมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ข้อ ๗ ต่อไป
หมายเหตุ ะ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนี้ ใช้สำหรับจัดจ้างพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน พัสดุ เฉพาะหน่วยงานในส่วนกลาง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 5 ธ.ค. 2565
สอบวันที่: 5 ธ.ค. 2565
ประกาศผลสอบ: 5 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นายช่างเครื่องกล,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,อุดรธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 5 ธ.ค. 2565
สอบวันที่: 5 ธ.ค. 2565
ประกาศผลสอบ: 5 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
5 ธันวาคม 2022
End:
9 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17956/

Venue

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com