Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -17 ก.พ. 2566 รวม 6 อัตรา,

30 มกราคม 2023 - 17 กุมภาพันธ์ 2023

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -17 ก.พ. 2566 รวม 6 อัตรา,

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ลิงค์: https://ehenx.com/18027/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพาณิชย์(คนพิการ),นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการพ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องการกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพาณิชย์ (คนพิการ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพาณิชย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการพาณิชย์ (คนพิการ)

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการพาณิชย์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณา รับรองแล้วทุกสาขาวิชา


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

’ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกันที่ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. การดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. วางแผนและบริหารจัดการสื่อสำหรับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ
๔. ติดตามตรวจสอบและรวบรวมประเด็นข่าวสารประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
๕. ประสานข้อมูลและปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์
๖. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน การดำเนินงาน
๗. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่กำหนด
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพาณิชย์ (คนพิการ)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและปกป้องสิV®ในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓. ดำเนินงานด้านเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่ ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย รวมถึงประชาชนทั่วไป ผ่านการบริหารชัดการศูนย์ให้คำปรึกษาทรัพย์สิน ทางปัญญา (IPAC) แบบครบวงจร
๔. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การบริหารชัดการระบบตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาและ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
๕. ดำเนินงานสนับสบุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา องค์การวิชัยและพัฒนาหน่วยงานการศึกษาต่างๆ
๖. ส่งเสริมการชัดทำหลักสูตร การสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และระบบการ เรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล (e-leaning)
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและปกป้องสิV®ในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓. ดำเนินงานด้านเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่ ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย รวมถึงประชาชนทั่วไป ผ่านการบริหารชัดการศูนย์ให้คำปรึกษาทรัพย์สิน ทางปัญญา (IPAC) แบบครบวงจร
๔. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การบริหารชัดการระบบตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาและ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
๕. ดำเนินงานสนับสบุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา องค์การวิชัยและพัฒนาหน่วยงานการศึกษาต่างๆ
๖. ส่งเสริมการชัดทำหลักสูตร การสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และระบบการ เรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล (e-leaning)
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. บริหารจัดการ วางแผน และควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรม
๒. บริหารและบำรุงรักษาเครือข่ายให้ครอบคลุมผ่านระบบเครือข่ายสื่อต่างๆ
๓. ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษา รวมถึงการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบงานและฐานข้อมูล ทุกระบบ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ให้บริการเชื่อมโยงควบคุม กำกับ ดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือขำยสารสนเทศพื้นฐาน
๕. บริหารจัดการให้บริการรักษาและคุมครองความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ทุกด้านของกรม
๖. .ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการด้านความเลี่ยงทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเสนอแนะ และจัดทำ แผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
๗. บริหารจัดการระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ
๘. ให้บริการ แนะนำ ปริกษา ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกกรม
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักประชาสัมพันธ์

การประเมินสมรรถนะครังที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๑.ข้อสอบปรนัย ๖๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน (รวม ๖๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์
๒. ข้อสอบอัตนัย ๒ ข้อ (รวม ๔๐ คะแนน)
(๑) ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยการแปลจาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (๑๐ คะแนน)
(๒) เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานใน ด้านการประชาสัมพันธ์ (๓๐ คะแนน)
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดย พิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


นักวิชาการพาณิชย์ (คนพิการ)

การประเมินสมรรถนะครังที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๑.ข้อสอบปรนัย ๖๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน (รวม ๖๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๒. ข้อสอบอัตนัย ๒ ข้อ (รวม ๔๐ คะแนน)
(๑) ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยการแปลจาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (๑๐ คะแนน)
(๒) เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา
(๓๐ คะแนน)
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวิตส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณา ความเหมาะสมด้านต่างๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


นักวิชาการพาณิชย์

การประเมินสมรรถนะครังที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๑.ข้อสอบปรนัย ๖๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน (รวม ๖๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๒. ข้อสอบอัตนัย ๒ ข้อ (รวม ๔๐ คะแนน)
(๑) ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยการแปลจาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (๑๐ คะแนน)
(๒) เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา
(๓๐ คะแนน)
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวิตส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณา ความเหมาะสมด้านต่างๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การประเมินสมรรถนะครังที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๑.ข้อสอบปรนัย ๔๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน (รวม ๔๐ คะแนน)
(๑) ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา และองค์กรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(๒) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๒.๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒.๓ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๔พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕อ๒
๒.๕ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๖ พระราชบัญญัดิการปฏิบัดิราชการทางอิ เลกทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ข้อสอบอัตนัย (รวม ๖๐ คะแนน)
(๑) ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยการแปลจาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (๑๐ คะแนน)
(๒) ทดสอบความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (๕๐ คะแนน)
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน■โดยพิจารณา ความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพาณิชย์(คนพิการ),นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
30 มกราคม 2023
End:
17 กุมภาพันธ์ 2023
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/18027/

Venue

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com