Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ต.ค. -10 ต.ค. 2565

4 ตุลาคม 2022 - 10 ตุลาคม 2022

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ต.ค. -10 ต.ค. 2565

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17636/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคนิค(ด้านพัสดุ)
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมท่าอากาศยาน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ต.ค. – 10 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) ปฏิบัติงานที่กองคลัง

ด้วยกรมท่าอากาศยานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) ปฏิบัติงานที่กองคลัง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ)

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ)

1. ช่วยจัดหาและประสาน ในการเร่งรัดทดแทนยานยนต์กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2.ดำเนินการต่อทะเบียนตรวจสภาพรถยนต์และเสียภาษี
3.จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งาน
ทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
4.ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
5.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ)

1. ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในหัวข้อความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 – ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. – 10 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคนิค(ด้านพัสดุ)
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมท่าอากาศยาน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. – 10 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
4 ตุลาคม 2022
End:
10 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17636/

Venue

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com