Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 พ.ย. -22 พ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

15 พฤศจิกายน 2022 - 22 พฤศจิกายน 2022

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 พ.ย. -22 พ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17770/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ย. – 22 พ.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

ด้วยกรมท่าอากาศยาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทาง วิศวกรรมโครงสร้าง และ
– ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า


วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และ
– ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า


เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า


นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน การทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่ง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการกิจการท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่ง ตลอดจน ความตกลงและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย แก,อากาศยาน ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนล่ง สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและการรักษา ความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
(๔) ดำเนินการเพื่อรองรับการตรวจสอบทำอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย หรือการอำนวยความสะดวก
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ เพื่อใช้ในการวางแผนและ กำหนดมาตรฐานด้านการขนส่งทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน
(๖) วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนา ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค เพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการใน การพัฒนาท่าอากาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) จัดทำรายงานและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวกับท่าอากาศยาน เพื่อให้ความรู้ ในส่วนของหน่วยงาน เป็นการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการพัฒนาและมีการต่อ ยอดความรู้
(๒) สอน อบรม และทดสอบ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการขนส่งเพื่อ การดำเนินงานในท่าอากาศยาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับงานคมนาคมขนส่งทางอากาศ
(๓) ติดต่อสื่อสารกับผู้มารับบริการที่ท่าอากาศยาน เช่น•การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร เป็นต้น


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน การทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(ด) สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุม งานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง กับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
(๓) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบ ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
(๕) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ
(๖) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการ แกไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
(๗) ปฏิบัติงาน ประเภท และขนาด ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑ ในขอบเขต ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับไม่ตํ่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐานที่รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนรวม
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การกำกับ แนะนำ. ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจข้อมูล เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาน เตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
(๒) ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้างการผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
(๓) ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญานเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
(๔) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
(๕) จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการใช้งานของหน่วยงาน
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ.หน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเ๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่รับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและ ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการงานตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนว.ทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่าง หนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อ นำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒) ให้บริการข้อมูลแกผู้มาติดต่อราช.การ เพื่อให้ได้รับข้อมูลทีจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นฺตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ออกแบบ และจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์และตารางแสดงสถิติ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้!นการประชุม สัมมนา ฟิกอบรม การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์
(๒) ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องเสียงต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา ฟิกอบรมต่าง ๆ หรือการประชาสัมพันธ์
(๓) เก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
(๔) ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อ นำไปใช้เสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๒) ให้คำแนะนำ ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไม่มี ความซับช้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของ ผู้บังคับบัญชา


เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านขนส่ง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนส่งที่ เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
(๒) ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และช่วยดำเนินการ เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่าง ๆ
(๓) ช่วยควบคุมตรวจตราการขนล่ง และการใช้ท่าอากาศยาน เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไป ตามระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(๔) ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งทางอากาศให้เป็นไปตาม กฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก, ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเช้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
(๓) ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน การปฏิบัติงานแก่ผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการขนส่ง
(๔) ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง ตลอดจนพิจารณา จัดหา และบริการการขนส่งสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทาง


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทางฺ แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(๒) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บำรุงรักษา
(๓) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ไนการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกำหมายกำหนด
(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใชงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(๒) ประสานฺ แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายฺนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนฺ และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมแกไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(๒) ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(๓) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย
๒. ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๒) ให้คำแนะนำและบริการแกผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการทำงาน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

วิชาที่สอบ

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก่ไขเพิ่มเดิม
๓. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดการท่าอากาศยาน หรือธุรกิจการบิน
๔. กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๕๐
๕. ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนที่เกี่ยวข้อง
๖. แผนรักษาความปลอดภัยทางการบินพลเรือนแห่งชาติ และแผนนิรภัยในการบินพลเรือน แห่งชาติ
๗. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑการตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสาร อากาศยาน หรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการด้านวิศวกรรม
๒. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) การออกแบบโครงสร้าง (Structural Design) การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Design) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้าง ความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจ ความรู้ด้านการประมาณราคา (Cost Estimate) เป็นต้น


วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการด้านวิศวกรรม
๒. ความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
๓. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานด้าน วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
๔. ความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าสนามบิน
๔. ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๖๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม
๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๔. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม
๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๖. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๗. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ความรู้ในการออกแบบ และจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์และตาราง แสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฟิกอบรม การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ และการ ประชาสัมพันธ์
๒. ความรู้ทั่วไปในการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่อง ฉายภาพยนตร์ เครื่องเสียงต่าง ๆ เป็นต้น


เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๓. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๖. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า
๒. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคำนวณวงจรไฟฟ้า
๓. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดไฟฟ้า
๔. ความรู้เกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
๕. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง
๖. ความรู้เบื้องต้นด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์
๗. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสนามบิน
๘. ความรู้เบื้องต้นด้านระบบรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบฃ้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาระบบเครื่องกล
๒. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์
๓. ความรู้เกี่ยวกับนิวเมติกและไฮดรอลิกส์
๔. ความรู้เกี่ยวกับระบบปัมนํ้า และปัมระบบดับเพลิง
๕. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ
๖. ความรู้เครื่องยนต์สันดาปภายใน
๗. ความรู้เกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
๘. ความรู้ด้านระบบขนส่งอัตโนมัติ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมท่าอากาศยาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 22 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมท่าอากาศยาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 22 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
15 พฤศจิกายน 2022
End:
22 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17770/

Venue

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com