Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565

19 ธันวาคม 2022 - 27 ธันวาคม 2022

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17964/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิน้ตงานที่ท่าอากาศยานน่านนคร กรมท่าอากาศยาน

ด้วย ท่าอากาศยานน่านนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานน่านนคร ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่ง กรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๓๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานน่านนคร จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ภายในสนามบินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน ต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

(๘.๑) ดำเนินการตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กระเป๋าผู้[ดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ ก่อนขึ้นอากาศยาน
(๘.๒) ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพใช้การ ได้ดีเสมอ
(๘.๓) ควบคุม ดูแล และแก่ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร และ ประสานกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้มาดำเนินการ
(๘.๔) ขึ้แจงทำความเช้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้นทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ
(๘.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

๑. การประเมินความรู้ ศวามุสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในหัวข้อ ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
–    พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๔๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรักษาความ ปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับชองทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔
–    ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก่ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ ปัจจุบัน
–    กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อ ความปลอดภัยอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ๒๔๔๐
–    ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๘ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจค้นเพื่อการรักษาความ ปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
–    ประกากีสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางเกี่ยวกับการตรวจค้นตามข้อกำหนดของสำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทกีไทย ฉบับที่ ๒๘ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการในการตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงาน สนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔
–    ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศ ยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖
–    ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือนเป็นต้น
๒    . การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)
– พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การพูด อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
19 ธันวาคม 2022
End:
27 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17964/

Venue

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com