Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมท่าอากาศยาน กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -27 เม.ย. 2564

21 เมษายน 2021 - 27 เมษายน 2021

“กรมท่าอากาศยาน กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -27 เม.ย. 2564

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน

ด้วย ท่าอากาศยานกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานกระบี่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และ คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๓๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน ๕ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นายช่างโยธา

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้า

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่พัสดุ,นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (ท่าอากาศยานกระบี่ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน กระบี่ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานชั่วคราว 

ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 – 27 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน กระบี่

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
21 เมษายน 2021
End:
27 เมษายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13899/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com