Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 เม.ย. -6 พ.ค. 2564

29 เมษายน 2021 - 6 พฤษภาคม 2021

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 เม.ย. -6 พ.ค. 2564

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี กรมท่าอากาศยาน

ด้วย ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไปในตำเหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมท่าอากาศยานที่ ๑๓๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นายช่างโยธา

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่พัสดุ,นายช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครไต้ด้วยตนเอง ณ

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 – 6 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
29 เมษายน 2021
End:
6 พฤษภาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14042/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com