Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 มี.ค. -27 เม.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

31 มีนาคม 2021 - 27 เมษายน 2021

“กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 มี.ค. -27 เม.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคา ทรัพย์สินปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเช้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเช้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน ตำแหน่งเช้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายข่างโลหะปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ด้วยกรมธนารักษ์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในดำแหน่งบักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเช้าพนักงานการเงินและบัญชี-ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเช้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน ตำแหน่งเข้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นายช่างโลหะปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นึะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ค. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก,พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จ็งประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญขีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักหรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างโลหะปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญขีปฏิบัติการ,ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ,นักหรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,นายช่างโลหะปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมธนารักษ์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. – 27 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
31 มีนาคม 2021
End:
27 เมษายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13811/

Venue

กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ ชั้น 4 ซ.อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com