Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 พ.ย. 2565

18 พฤศจิกายน 2022 - 22 พฤศจิกายน 2022

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 พ.ย. 2565

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17850/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ธ)๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจตำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณวฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิขา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  ปฏิบัติงานรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจการเมึองและสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมาย ของส่วนราชการ หรีอนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมอง การบริหาร หรือความมั่นคง รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เนี้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลัก และแผนกลยุทธ์ ของส่วนราชการ หรือทศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมอง เพื่อวางแผนกำหนดการปฎิบดงาน หรือโครงการ ให้สามารถบรรจุภารกิจที่กำหนดใว้ วิเคราะห์นโยบายของ ส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมอง การบริหารหรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยอัดท่าแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้ตามวัตถประสงคํที่ดั้งไวั สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูล ภารดำเนึนงานตามนโยบายรัฐบาล และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมอง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ อัดท่าแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐ เพื่อประกอบการเสนอแนะ แนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการ ติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ช่วยในการ อัดทำแผนการอัดสรรและบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และปฏิบัติงานอืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามทึได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  ๑ ภารกิจของกรมประมง และสำนักงานประมงจังหวัด ๒ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๓ แผนปฏิบัติราชการกรมประมง ๕ ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๔๗๐ ๔ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒/แผนพัฒนาจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๔๖๖ – ๒๔๗๐ ๕ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ ๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  ๑. ความรู้ (๔๐ คะแนน) มีความรู้ ความสามารถ ความเชิ่ยวชาญ ความชำนาญ ทักษะ และความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. มนุษยสัมพันธ์ (๒๐ คะแนน) ความมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ พ่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรับ ผิดชอบ อดทน เลียสละ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี ๓. ความคิดริเริ่ม (๒๐ คะแนน) มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ๔. ทัศนคติและแรงจูงใจ (๖๐ คะแนน) ทัศนคติและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรม และคุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานของทางราชการ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่

  สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๑๙๓/๑ ถนนป่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 – 22 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ประกาศรับสมัคร file 1

  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่

  สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๑๙๓/๑ ถนนป่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 – 22 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ประกาศรับสมัคร file 1

  Facebook Comments

  Details

  Start:
  18 พฤศจิกายน 2022
  End:
  22 พฤศจิกายน 2022
  Event Tags:
  ,
  Website:
  https://ehenx.com/17850/
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com