Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 พ.ย. 2565

19 พฤศจิกายน 2022 - 25 พฤศจิกายน 2022

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 พ.ย. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17876/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยงานในสังกัด

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงาน ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและการเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่ง กรมปศุสัตว์ที่ ๕๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจการบังคับบัญชา และกำกับดูแลศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เปรียบได้ในระดับเดียวกันทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือ ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี เคมีทั่วไป เคมีเทคนิค ชีวเคมี อินทรีเคมี อินทรีย์เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีววิทยาทั่วไป ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์- ชีววิทยา วิศวกรรมเคมี เคมี วิเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการผลิตพืข วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ส่งเสริมการเกษตร เกษตรศาสตร์ สัตววิทยา เทคโนโลยีการเกษตร หรือ วัดผลการศึกษา-ชีววิทยา นักฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือ
๑.๒ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เปรียบได้ในระดับเดียวกันทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือ ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี เคมีทั่วไป เคมีเทคนิค ชีวเคมี อินทรีย์เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีววิทยาทั่วไป ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์- ชีววิทยา วิศวกรรมเคมี เคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาศาสตร์ สุขภาพสัตว์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การ อาหาร ส่งเสริมการเกษตร เกษตรศาสตร์ สัตววิทยา เทคโนโลยีการเกษตร หรือ วัดผลการศึกษา-ชีววิทยา นักฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือ
๑.๓ ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เปรียบได้ในระดับเดียวกันทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือ ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา วิศวกรรม เคมี เคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ส่งเสริมการเกษตร เกษตรศาสตร์ สัตววิทยา เทคโนโลยีการเกษตร หรือ วัดผลการศึกษา-ชีววิทยา นักฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
๒. สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนดได้
๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ตามโปรแกรมที่กำหนดได้
๔. มีความสามารถในการเตรียมสารเคมี สารละลาย อาหารเลี้ยงเชื้อ ปรับตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑. วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ประมวลผลการวิเคราะห์ ควบคุมการเตรียมตัวอย่าง และช่วยงานวิจัย ตามโครงการต่างๆ
๒. พัฒนา และปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ มาตรฐาน และระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และดำเนินการตามระบบ
๔. ดูแลรักษาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้พร้อมใช้งาน และจัดทำโปรแกรมดูแล รักษา และการสอบเทียบเครื่องมือ
๕. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการวิเคราะห์
๖. ปฏีนัตงานด้านอณูชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์
๗. ตรวจสอบโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ
๘. ดูแลจัดเก็บ กำจัดและทำลายสารเคมีและอื่นๆ อย่างปลอดภัย
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทั่1ด้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑. มีความร้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการในตำแหน่ง
๒. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบติงานในตำแหน่ง
๓. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการได้ที่ ฝ่ายปริหารทั่วไป 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 – 25 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมปศุสัตว์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการได้ที่ ฝ่ายปริหารทั่วไป 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 – 25 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมปศุสัตว์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
19 พฤศจิกายน 2022
End:
25 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17876/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com