Loading Events

« All Events

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ค. -3 ส.ค. 2564

27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ค. -3 ส.ค. 2564

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสุโขทัย โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๔๗ และทีแกไชเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๒ แบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ ลงวันที, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที ๖๘ กุมภาพันธ์ ๖๕๕๔ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที ๑๘๓/๒๕๕๐ ลงวันที ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที ๑๓๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที ๑๔ มิถุนายน ๒๖๖๔ เรือง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ จังหวัดสุโขทัย ผนวก ข ข้อ ๔.๓ (๕) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เลขที่ ๒๑๑/๒๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 – 3 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
27 กรกฎาคม
End:
3 สิงหาคม
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14985/

Venue

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เลขที่ 211/21 หมู่ที่ 1
บ้านสวน, สุโขทัย Thailand
+ Google Map
Website:
<b
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com