Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 พ.ย. 2563

10 พฤศจิกายน 2020 - 25 พฤศจิกายน 2020

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 พ.ย. 2563

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งซาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบรัหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ ลงรันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำลัง กรมปคุสัตว์ที่ ๗๕๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบ อำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางสั่งการและปฏิบ้ตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำห้องทดลอง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ผูประสงคํจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 – 25 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
10 พฤศจิกายน 2020
End:
25 พฤศจิกายน 2020
Event Tags:
, ,
Website:
https://ehenx.com/11824/