Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ย. -24 พ.ย. 2565

18 พฤศจิกายน 2022 - 24 พฤศจิกายน 2022

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ย. -24 พ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17809/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ (สวพ.๕))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ย. – 24 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท (สวพ.๕) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไใ.J ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบนสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรันสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตร เขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท (สวพ.๕) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ


พนักงานประจำสำนักงาน

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนต้นสายสามัญ
(ม.ศ.๓) หรือประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพ์ หนังสือราชการ รวบรวม จัดเก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับ
มอบหมาย


พนักงานประจำสำนักงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานรับ – ส่ง หนังสือ และ/หรือ ขับรถยนต์ บำรุง รักษารถยนต์ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

การประเมิน ครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบงานสารบรรณ
๒. ทดสอบความรู้พื้นฐานด้าน คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูล
๓. ทดสอบความรู้อื่นๆ ทีเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ
๒. ความถูกต้องของงาน
๓. ความละเอียดรอบคอบ
๔. ความสามารถในการใช้ เครื่องมือ


พนักงานประจำสำนักงาน

การประเมิน ครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับงานสารบรรณ
๒. ทดสอบความรู้ความสามารถ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวซ้องกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ
๓. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่ เกี่ยวซ้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมิน ครั้งที่ ๒
๑. การบริการที่ดี
๒. ความรับผิดชอบ
๓. การทำงานเป็นทีม
๔. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ (สวพ.๕) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ (สวพ.๕) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 – 24 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ (สวพ.๕))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ (สวพ.๕) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ (สวพ.๕) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 – 24 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
18 พฤศจิกายน 2022
End:
24 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17809/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เชียงใหม่ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com