Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ย. -29 พ.ย. 2565

23 พฤศจิกายน 2022 - 29 พฤศจิกายน 2022

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ย. -29 พ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17861/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. – 29 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที ๔ จังหวัดอุบลราชธานื (สวพ.๔) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี (สวพ.๔) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี หรือเทียบได็ไม่ตํ่ากว่านี้ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางจุลชีววิทยา
ทางเคมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทาง วิทยาศาสตร์ และทางเทคโนโลยี ตรวจสอบและรับรองปัจจัยการ ผลิตทางการเกษตร กระบวนการ ผลิต ผลิตภัณฑ์พืช และวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขา
ต่างๆ บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล
ผลิตภัณฑ์พืช และสินค้าเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับ มอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิทยาศาสตร์

การประเมินฯ ครั้งที่ ๑ ๑. ทดสอบความรู้ ความเช้าใจ ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถ ในการวิเคราะห์ทดสอบ ๒. ทดสอบความรู้ในการตรวจสอบ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๓. ทดสอบความรู้ในด้านกฎหมายที่ เกี่ยวช้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๔. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง กับลักษณะงานที,ปฏิบัติ
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒ ๑. การมุ่งผลส้มฤทธ ๒. การทำงานเป็นทีม
๓. การคิดวิเคราะห์
๔. การมองภาพองค์รวม
๕. การสืบเสาะหาข้อมูล


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 – 29 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 – 29 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
23 พฤศจิกายน 2022
End:
29 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17861/

Venue

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com