Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 ส.ค. 2565 รวม 25 อัตรา,

22 สิงหาคม 2022 - 26 สิงหาคม 2022

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 ส.ค. 2565 รวม 25 อัตรา,

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/17465/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักฟิสิกส์รังสี,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านจุลชีวิทยา/ชีววิทยา),เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างไฟฟ้า,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-18,000
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะตำเน้นการรับสมัครบุคคลเพ้อจัดจ้างเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขเกยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ การเลือกสรร รวมทั่งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภทตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัดิเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จ้งประกาครับสมัครบุคคลเพ้อเลือกสรรเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักฟิสิกส์รังสี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีวิทยา/ชีววิทยา)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเงินและบัญชี

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ด้านพาณิชยศาสตร์การบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจ


นักวิชาการพัสดุ

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


นักฟิสิกส์รังสี

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือสาขา วิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีวิทยา/ชีววิทยา)

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีวิทยา ทางชีววิทยา


เจ้าพนักงานธุรการ

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


นายช่างไฟฟ้า

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


พนักงานประจำห้องทดลอง

– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ ตอนปลายสายสามัญ


พนักงานขับรถยนต์

– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ ตอนปลายสายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านปฏิบัติการ
๑. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั่งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของ ส่วน ราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
๒. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วน ราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๓. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตลุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนึนงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั่งในและต่างประเทศ เพ้อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือ กำหนดยุทธศาสตร์
๕. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐ เพื่อประกอบการ เสนอแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปใน แนวทางเดียวกัน
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายไนและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๑. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ ๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรืองต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน


นักวิชาการเงินและบัญชี

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านปฏิบัติการ
๑. จัดทำบัญช เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั่งเงินในและเงินนอก งบประมาณ เงินทุนหมุนเว่ยน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ บัญชีของส่วนราชการ
๒. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ ถูกต้องและทันสมัย
๓. จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก,หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
๔. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อไห้การใช้จ่ายเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนด
๕. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
๖. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแกเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำใน การปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฟิกอบรมและวิธีใช้ อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ ข้อกำหนด
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีรับผดชอบร่วมดำเน้นการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลส้มฤทธตามที,กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเทีจจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีทีตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแกหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ทีสนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อไห้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


นักวิชาการพัสดุ

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านปฏิบัติการ
๑. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
๒. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื่อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา วิธีพีเศษ และวิธีกรณีพีเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
๓. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
๔. ซ่อมแชมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
๕. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก1ทางราชการได้มากที่สุด
๖. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก,เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการ ปฏิบัติงานวางโครงการกำหนดหลักสูตรและสกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฟิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั่งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ เบื้องต้นแกหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


นักฟิสิกส์รังสี

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านปฏิบัติการ
๑. ศึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำปรับปรุง กฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ข้อบังคับความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี หรือ การเตรียมความพร้อมประสานงานกรณี ฉุกเฉินทางรังสีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ้อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานด้าน ความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี
๒. การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี โดยดีดตาม ตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยขั้น พื้นฐาน บังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ความเห์นเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ยกเลีกใบอนุญาต สำหรับสถานปฏิบัติการทางรังสี เพื่อประกอบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย
๓. รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานปฏิบัติการทางรังสี ทะเบียนวัสดุ กัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี เพื่อประกอบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีหรือการเตรียมความพร้อม ประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๔. รับแจ้ง ติดตาม รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ทางรังสีเบื้องต้นของเหตุผดปกติ อุบัติเหตุทางรังสีและสร้างเครือขำยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางรังสี เพื่อประกอบการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทางรังสี
๕. พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตภาพรังสี ของประเทศ การบำรุงรักษามาตรฐาน การสอบเทียบและการให้การรับรองมาตรฐานทางรังสี การประเมินค่า ปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้ทีเกี่ยวข้อง การกำกับ ควบคุม ตรวจสอบการใช้วัสดุนิวเคลียร์ ของประเทศและกิจกรรมด้านพลังงานปรมาณูในประเทศไทยตามพันธกรณีของสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธ นิวเคลียร์และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง การติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการเผ้าตรวจ วิเคราะห์และประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีตามพันธกรณีของสนธิสัญญาต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านรังสีและปฏิบัติงานตามพันธกรณี
๖. ดำเน้นการด้านการจัดระบบเอกสาร ระบบคุณภาพ กฎ ระเบียบ คู่มอ มาตรฐานแนว ปฏิบัติ การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและสนับสนุนการกำกับ ความปลอดภัยทางพลังงานปรมาณู
๗. ถ่ายทอดความรู้ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและการสนับสนุนการกำกับดูแล การใช้พลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา หน่วยงานของตน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบัติงานอนตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที,รับผ้ดขอบ รำมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๑. ให้บริการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล รายงานผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ๋ต่าง ๆ จากการปฏิบัติงาน ไนหน้าที่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต หรือเพื่อประโยชน์ในงานบริการข้อมูลแกหน่วยงานภาครัฐหรือ เอกชนที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก1หน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในงานบริการข้อมูล


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีวิทยา/ชีววิทยา)

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านปฏิบัติการ
๑. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านจุลชีววิทยา และชีววิทยา ตามข้อกำหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และตามมาตรฐานสากล ให์เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ และระหว่างประเทศ และเป็นข้อมูลในการน้องกัน วิน้จฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเผ้าระวังการ ระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพคัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจน ประกอบการพีจารณาทางอรรถคดีเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาขน
๒. ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขใหํได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์ หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และการน้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค เพื่อความปลอดภัยในซีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประขาชน
๓. ร่วมดำเนินงานประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้เป็นไป ตามข้อกำหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง และสนับสนุนคุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที,รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๑. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแกบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ และสามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
๒. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำตำรา คู,มือ เอกสารเผยแพร,ในรูปแบบด่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และเช่าไจในระดับต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓. ร่วมปฏึบัตงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพเอให้บุคลากร มีความชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เจ้าพนักงานธุรการ

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติไนด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านปฏิบัติการ
๑. ปฏีบัตงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไปเช่น การรับ – ส,ง ลงทะเบ๊ยน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ■ดำเน้นการไปได้ โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
๒. รวบรวม หรือจัดทำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธี ปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๓. ดำเน้นการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๔. ดำเน้นการเกี่ยวกับการรวบรวม จัดทำเอกสารหลักฐานการประกันสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการลืบค้นของทางราชการ
๕. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการบริการ
๑. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๒. ให้บริการข้อมูลแกผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำมาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๓. ผลืตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจชองหน่วยงาน และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างไฟฟ้า

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านปฏิบัติการ
๑. สำรวจ เซียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครืองมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพึวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจทีเกี่ยวช้อง เพ้อให้สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
๒. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
๓. ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจทีเกี่ยวช้อง เพ้อใช้ในการออกใบรับรอง ตามทีหน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
๔. จัดทำบัญชีวัสดุ จัดเก็บ เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานรองรับการตรวจสอบ
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แกิใขปัญหา ให้แก,ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ตั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพ้อให้สามารถใช้งานได้อย่างลูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒. ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และซัอมูลต่าง ๆ ตั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
๓. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากร ที่มีความชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


พนักงานประจำห้องทดลอง

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
๑. จัดเตรียม เก็บรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการ ให้สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
๒. จัดเตรียม และดูแลสัตว์ทดลอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด เพื่อใช้ในการทดลอง ทางห้องปฏิบัติการ
๓. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจ หรือตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้นักริชาการใช้ในการ ทดลองทางห้องปฏิบัติการ
๔. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานที่รับผืดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไนการปฏิบัติงาน
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับรถยนต์

ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่าง ๆ และทำแผนซ่อมบำรุงรถยนต์ รวมทั้งบำรุงรักษาทำความสะอาด รถยนต์ไนความรับผิดชอบ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
๑. ทดสอบความรู้ทั่วไปและความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเซียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุฃ พ.ศ.๒๕๕๖ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๗๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และนโยบาย ประเทศ ๔.๐ คำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา
–    ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณภาครัฐ การบริหารงบประมาณและการจัดทำ แผนปฏิบัติการ
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบติดตามการกำกับตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์กรม ตามแผน ปฏิบัติการกรม
–    ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ
–    ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กฎหมาย กฎระเบียบ ทีเกี่ยวข้องกับการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติ แนวทาง การจัดทำคำรับรองและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
–    ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMOA)
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015)
๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


นักวิชาการเงินและบัญชี

คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
๑. ทดสอบความรู้ทั่วไปและความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเซียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ และสิทธีประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๒ ความรู้ความสามารถทั่เข้เฉพาะตำแหน่ง (๗๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


นักวิชาการพัสดุ

คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
๑. ทดสอบความรู้ทั่วไปและความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุฃ พ.ศ.๒๕๕๖ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๗๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


นักฟิสิกส์รังสี

คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
๑. ทดสอบความรู้ทั่วไปและความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเซียน (คะแนนเติม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๗๕ คะแนน)
–    ความรู้ทั่วไปทางฟิสิกส์รังสี
–    ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้านรังสี
–    ความรู้ด้านมาตรวิทยาทางรังสี
–    ความรู้ระบบคุณภาพ ISO ๑๗๐๒๕
๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีวิทยา/ชีววิทยา)

คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช่เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบช่อเจียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๖๕ คะแนน)
–    ความรู้เกียวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช่เฉพาะตำแหน่ง (๗๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับทางด้านจุลจีววิทยา และความรู้ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
–    ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวิ การควบคุมคุณภาพการตรวจหาเชื้อเอชไอวิ และความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไปทางห้องปฏิบัติการ
–    ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมแมลงพาหะนำโรค
๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


เจ้าพนักงานธุรการ

คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
๑. ทดสอบความรู้ทั่วไปและความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเซียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๑
๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง (๗๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ที่แกไขเพิ่มเดิมและระเบียบที่เกี่ยวช้อง
–    ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


นายช่างไฟฟ้า

คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๑
๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๗๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลัง
–    ความรู้เกี่ยวกับตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า และเครื่องมือวัดไฟฟ้า
๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


พนักงานประจำห้องทดลอง

คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
๑. ทดสอบความรู้ทั่วไปและความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบซัอเซียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๕ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๕๖ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๗๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
–    ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดเครื่องแก้ว
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเตรียมสิงส่งตรวจ
๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


พนักงานขับรถยนต์

คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
๑. ทดสอบความรู้ทั่วไปและความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง (๗๕ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต้น
–    ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น
๒. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 26 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักฟิสิกส์รังสี,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านจุลชีวิทยา/ชีววิทยา),เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างไฟฟ้า,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-18,000
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 26 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
22 สิงหาคม 2022
End:
26 สิงหาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17465/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone
0-2591-5436
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com