Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 29 ก.ย. -5 ต.ค. 2564 รวม 192 อัตรา,

29 กันยายน 2021 - 5 ตุลาคม 2021

“กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 29 ก.ย. -5 ต.ค. 2564 รวม 192 อัตรา,

กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)

ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงาน ในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) จำนวน ๕ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี พนักงานการภาษี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ โดยดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที, ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังวำด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่าย จากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัด ส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ด จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค ๑ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด ตำแหน่งพนักงาน ตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ตำแหน่งพนักงานการภาษี และตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐!อ.๓/ ว ด๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่าย จากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ด๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงาน สรรพากรภาค ๑ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๒

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๒ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานสำนักงานสรรพากรภาค ๒ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ จ้างลูกจ้างชั่วคราวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง ลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค ๒ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๓

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๓ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานสำนักงานสรรพากรภาค ๓ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี พนักงานการภาษีและพนักงานธุรการ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค ๓ และสำนักงานสรรพากร พื้นที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานการภาษี

อัตราว่าง : 25 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 52 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.

ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานการภาษี,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 192
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. – 5 ต.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

Facebook Comments

Details

Start:
29 กันยายน 2021
End:
5 ตุลาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15434/

Venue

กรมสรรพากร
กรมสรรพากร พระนครศรีอยุธยา Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com