Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ เชียงใหม่] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

23 มิถุนายน - 29 มิถุนายน

“กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ เชียงใหม่] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

ด้วยจังหวัดเขียงใหม่ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเขียงใหม่ ประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ คำสั่งกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน ที่ ๕๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดเขียงใหม่ ที่ ๒๕๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ ผนวก ฉ ด้านการบริหารงานบุคคล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ เชียงใหม่] :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครหรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดชั้น ๒ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 – 29 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ เชียงใหม่]

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
23 มิถุนายน
End:
29 มิถุนายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14485/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com