Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -30 ก.ย. 2564

1 กันยายน 2021 - 30 กันยายน 2021

“กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -30 ก.ย. 2564

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึง ประกากีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจิตวิทยาคลินิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาคลินิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (ศูนย์สุชภาพจิตที่ ๓)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบรืหารทรัพยากรบุคคล

ศูนย์สุชภาพจิตที่ ๓ ศูนย์สุชภาพจิตที่ ๓ เลขที่ ๒ หมู่ ๔ ตำบลท่านํ้าจ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.056267289

หรือ 2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงงานบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ เลขที่ ๒ หมู่ ๔ ตำบลท่านํ้าจ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๓๐ วงเล็บมุมชองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดย จะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสำคัญ หรือ
3. ส่งทางอีเมล mhc03.dmh@gmail.com และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครต้นฉบับพร้อม เอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ในวันเข้ารับการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) หมายเหตุ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ www.mhc03.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 กันยายน 2021
End:
30 กันยายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15287/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com