Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 พ.ย. 2565

19 พฤศจิกายน 2022 - 24 พฤศจิกายน 2022

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 พ.ย. 2565

กรมส่งเสริมการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17885/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา)

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา) ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมล่งเสริมการเกษตร ที่ ๘๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจ ให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการสำนักล่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมล่งเสริมการเกษตร ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการจัดทำสัญญาจ้าง และคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๓๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราพิเก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชา ดังนี้
–    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
–    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
–    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
–    สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
–    สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
–    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
–    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
–    สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
–    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
–    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร
–    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการ อุตสาหกรรมเกษตร
–    สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
–    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
–    สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
–    สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
–    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของ ส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทำรายงาน การบัญชีรวบรวมรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีและพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ปฏิบัติงานวิชาการล่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วางแผน และวิจัยทางด้านล่งเสริมการเกษตร เช่น การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด การพัฒนา ระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและความรู้การเกษตร การจัดระบบ เกษตรกรรม และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริม และพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

๑. การประเมินครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงาน ราชการ ๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องด้น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การประเมินครั้งที่ ๒ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของ ตำแหน่ง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑. การประเมินครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงาน ราชการ ๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องด้น พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม พระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินล่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑.๔ ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จ รูปอื่น ๆ และอินเตอร์เน็ต
๒. การประเมินครั้งที่ ๒ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของ ตำแหน่ง


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

๑. การประเมินครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงาน ราชการ ๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒. การประเมินครั้งที่ ๒ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของ ตำแหน่ง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 – 24 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมส่งเสริมการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สงขลา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 – 24 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมส่งเสริมการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
19 พฤศจิกายน 2022
End:
24 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17885/

Venue

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com