Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ธ.ค. -16 ธ.ค. 2565

9 ธันวาคม 2022 - 16 ธันวาคม 2022

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ธ.ค. -16 ธ.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17944/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ( กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนายช่างโยธา

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๕๔ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์๒๕๕๔และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๒๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างโยธา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในสาขาวิชาก่อสร้าง
๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือ
สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
๓) ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาโยธา
สาขาวิชาสำรวจ หรือ
สาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างโยธา

ปฏิบัติงานทางช่างโยธา
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น
๑) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการ ของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
๒) ตรวจสอบ แก่ไข และกำหนดรายละเอียด ของงานให้ตรงกับรูปแบบและรายการ เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๔) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และ งานซ่อมแซม หรือตรวจการจัางตามที่ ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้า ของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๕) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
๖) ปฏิบัติงาน.ร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายช่างโยธา

๑) มีความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่ง นายช่างโยธา เกี่ยวกับงานสำรวจ งานเขียนแบบ การประมาณราคา วัสดุก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง กฎหมายและ สัญญาก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง และ ปฏิบัติงานก่อสร้าง
๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสหกรณ์ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๓) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ
๔) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๕) มีทักษะในการคิดคำนวณข้อมูล การใข้คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล เพื่อประโยชน์ของงาน และการใช้ภาษา ภาษาอังกฤษ
๖) มีความสามารถในการสืบเสาะ หาข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง ตามกระบวนงาน และการปรับตัวหรือ ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน
๗) มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือ จำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ้ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ จริยธรรมและการทำงานเป็นทีม จริยธรรมและการทำงานเป็นทีม


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล และพื้นที่สหกรณ์ (อาคาร ๑ ชั้น ๑) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานค ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 16 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นายช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ( กรมส่งเสริมสหกรณ์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล และพื้นที่สหกรณ์ (อาคาร ๑ ชั้น ๑) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานค ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 16 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
9 ธันวาคม 2022
End:
16 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17944/

Venue

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com