Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

8 เมษายน 2020 - 1 พฤษภาคม 2020

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 เม.ย. -1 พ.ค. 2563 รวม 107 อัตรา,

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 19 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : –


นายช่างศิลป์

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างไม้

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช


เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเกษตร

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธา

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างสำรวจ

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างสำรวจ

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นักวิชาการป่าไม้

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเกษตร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสัตวบาล

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สถาปนิก

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,540 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สัตวแพทย์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,นายช่างศิลป์,ช่างไม้,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเกษตร,นายช่างเทคนิค,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,ช่างสำรวจ,นักวิชาการป่าไม้,นิติกร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นักวิชาการสัตวบาล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรโยธา,สถาปนิก,สัตวแพทย์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-23,430
อัตราว่าง: 107
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตาก,นครราชสีมา,นครสวรรค์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พิษณุโลก,เพชรบุรี,แพร่,ลำปาง,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพันธุ์พืช  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. – 1 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 เม.ย. 2563

สอบวันที่: 3 เม.ย. 2563

ประกาศผลสอบ: 3 เม.ย. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพันธุ์พืช

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
8 เมษายน 2020
End:
1 พฤษภาคม 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/6717/

Venue

กรมอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com