Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ส.ค. -9 ก.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

22 สิงหาคม 2022 - 9 กันยายน 2022

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ส.ค. -9 ก.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17460/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ส.ค. – 9 ก.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแช่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

(๑)ได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
(๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(๑) ได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
(๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมและจัดทำข้อมูลและข้อสรุป : เกี่ยวกับสถิติการค้าและอัตราภาษีและข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการ ประชุม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเพื่อการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่างๆ
(๒) จัดทำเอกสาร/รายงาน หรือแผนภาพสถิติต่างๆ เพื่อสรุปข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับ การค้าระหว่างประเทศ
(๓) จัดหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียนข้อมูล/สถิติภายในหน่วยงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการค้นหา รวบรวม และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ให้บริการข้อมูลสถิติแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อให้!ด้รับข้อมูลที่ถูกต้อง


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรอบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งาบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสบุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการด้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
๒. ด้านการบริการ
(๑)ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูล ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป
(๓) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเชียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านสถิติ
–    ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล
–    ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเดิม


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
–    พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ ส่วนที่ ๑, ๒ และ ๓
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
.    – พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ (PDPA)
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. – 9 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. – 9 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
22 สิงหาคม 2022
End:
9 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17460/

Venue

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com