Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 ม.ค. 2566 รวม 66 อัตรา,

26 ธันวาคม 2022 - 17 มกราคม 2023

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 ม.ค. 2566 รวม 66 อัตรา,

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/17997/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 66
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเจ้าท่า ที ๖๙๖/๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในดำแหน่งต่างๆ

ด้วยกรมเจ้าท่าจะดำเนินการสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่าง สำรวจปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ดำแหบ่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่าง ไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงาน สื่อสารปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิขาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการสรรหาโดยการสอบแช่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจึงประกาศรับสมัครสอบแช่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิจาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิขาโยธา สาขาวิขาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิขาเทคนิคสถาปัตยกรรม


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเคียวกันในสาขาวิชา
ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไนระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิขาเขียนแบบเครื่องกล หรือ สาขาวิขาข่างกลการเกษตร


เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
ทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอี่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุก สาขาวิชา


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวก้นใน
ทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

ได้รับประกาฅนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ!ดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี


นิติกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอี่นที่เทียบไดํในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างขุดลอก ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ขัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑. สำรวจ เก็บจ้อมล รายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้าง สร้าง คำนวณ ประมาณราคา และปริมาณงาน เพื่อวางแผนและดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาทางนํ้า
๒. จัดทำรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ ของหน่วยงาน
๓. ประมาณราคางานก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลักวิขาช่าง และมาตรฐาน
๔. จัดทำแผนในการดำเนินงานก่อสร้าง งานสำรวจ งานบำรุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแชม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๕. จัดหา ซ่อมบำรุงเครื่องมือ และอุปกรณ์สำรวจ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
๖. ติดตามผลการปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาทางนํ้าของหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับงานอื่นๆ
๓.๒ ด้านการกำกับดูแล
วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดจ้องในการปฏิบัติงานขุดลอกในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ ด้านการบริการ
๑    . ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและผึเกอบรมเกี่ยวกับงานขุดลอกที่ตนมีความรับผิดปีอบแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
๒    . ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประขาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือในงานขุดลอก และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างสำรวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑. สำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และ เป็นไปตามแบบที่กำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน และ/หรือแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน เพี่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานที่กำหนดไว้
๓. รังวัดระดับของเส้นขั้นความสูงภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๔. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ และรายงานผล เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าของงาน
๕. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
๖. ปรับปรุงสภาพทำเลให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้คุ้มค่า
๓.๒ ด้านการกำกับดูแล
ควบคุม กำกับดูแล วางแผน มอบหมายงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญขา เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓.๓ ด้านการบริการ
๑. ให้คำปรึกษา แนะนำทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไป แก่บุคลากรทุกสายงาน หรือประชาขนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่
๒. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ


นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใฃ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฎิบ้ตัการ
๑. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อม ของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อการวางแผนและออกแบบ บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
๒. ออกแบบ กำหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพี่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
๓. ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลักวิขาช่าง และ มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ
๔. กำหนดแผนในการดำเนินงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือ ตรวจการจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
๕, ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพื่อให้ถูกต้อง ตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
๖. ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้าง เพี่อให้เป็นไปตามความต้องการของ หน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
๗. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใข้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๙. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๑๐. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงานก่อสร้างในอนาคต
๓.๒ ด้านการกำกับดูแล
๑. กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดำเนินงานของ หน่วยงานที่รับผิดขอบเป็นไปตามเป๋าหมายที่กำหนด
๒. วางแผน ประเมินผล และแก้ไขบีญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและผิกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่รับผิดชอบแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ
๒. ประสานงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพี่อขอความ ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ ต่อการทำงานของ หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.® ด้านการปฏิบัติการ
๑. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อการวางแผนและออกแบบ บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลัก วิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
๒. ออกแบบ กำหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
๓. ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลักวิชาช่าง และมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ
๔. กำหนดแผนในการดำเนินงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือ ตรวจการจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
๕. ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพื่อให้ถูกต้อง ตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
๖. ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
๗. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใฃ้ตามหลักวิซาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๙. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๑๐. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงานก่อสร้างในอนาคต
๓.๒ ด้านการกำกับดูแล
๑. กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดำเนินงานของ หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๒. วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาในหน่วยงานที่ รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฟิกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่รับผิดชอบ แก่ผูใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกขน หรือประชาชน ที่วไป เพื่อก่ายทอด ความรู้ ความชำนาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ
๒. ประสานงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ ต่อการทำงานของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอยำง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏีบ้ติการ
สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน
ดูแล บำรุงรักษา และไซ้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า สื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์รับส่ง ข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการ ของหน่วยงานภายในและภายนอก
๓.๒ ด้านการวางแผน
๑. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
๒. ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน
หรือกฎหมายกำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
ประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบ การปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
๓.๔ ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานปละผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการคิกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัตการ
๑. ดำเนินการ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพี่อให้พร้อมใช้อย่เสมอ
๒. สำรวจ รวบรวมข้อมล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลเรือ เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
๓. ควบคุม ดำเนินการ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล และอุปกรณ์การชุดลอก เพี่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
๔. วิเคราะห์กำหนดแผนการใช้ การบำรุงรักษา การสำรองอะไหล่ การจัดหาและจำหน่าย แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพเรือและรถชุด อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ
๕. จัดทำ ควบคุมงบประมาณ และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลเรือที่จำเป็นในการใช้งาน เพื่อช่วยให้การ ดำเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๖. ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลเรือ เพี่อควบคุมความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย
๓.๒ ด้านบริการ
๑. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๒. ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการทำงาน
๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๔. ให้คำแนะนำ สาธิตการใช้ การบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม
๕. จัดทำคู่มือและรายละเอียด ข้อกำหนดของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ แก่บุคคลทั่วไป


เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑. ด้านการปฏิบ้ดการ
๑. สำรวจ สืบค้นข้อมูลด้านอุทกวิทยาเพื่อจัดเก็บเป็นสถิติด้านทรัพยากรนํ้าไว้วิเคราะห์ทาง อุทกวิทยา ไว้อ้างอิงในการคำนวณค่าระดับนํ้าลงตํ่าสุด
๒. ประมวลและตรวจสอบข้อมูลสถิติด้านอุทกวิทยาและระดับนี้า เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์วิจัยได้
๓. ตรวจสอบ และรวบรวมรายงานทางด้านอุทกวิทยาในแต่ละเดือนเพื่อส่งรายงานให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปวิเคราะห์และพยากรณ์ต่อไป
๔. ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานีวัดสำรวจข้อมูลด้านอุทกวิทยาและอุตุวิทยาและระดับนํ้า เพื่อให้มีสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน
๕. ดำเนินการเสนอข้อสารสนเทศด้านอุทกวิทยาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาขอรับบริการข้อมูลระดับนี้าเพื่อนำไปวิเคราะห์และพยากรณ์ให้ทันต่อสถานการณ์
๖. ช่วยปฏิบัติหน้าที่สำรวจอุทกวิทยาทะเล งานสร้างสถานีวัดระดับ งานตรวจโครงสร้าง สถานีวัดระดับ งานซ่อมบำรุงสถานีวัดระดับ และงานตรวจค่าระดับหมุดหลักฐานประจำสถานีวัดระดับนํ้า
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒. ด้านการบริการ
๑. ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
๒. บริการข้อมูลทางอุทกวิทยาแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นด้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบ้ติการ
๑. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
๒. ทำทะเบียนการจัดหาพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลไนการดำเนินงาน
๓. ตรวจ และ/หรือร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
๔. บันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
๕. รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงาน
๖. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๗. ขี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๘. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์
๙. ควบคุม และ/หรือตรวจสอบคลังพัสดุ การจัดทำบัญชีพัสดุ รวมถีงสถิติการใช้ยานพาหนะ ชองกรมเจ้าท่า
๓.๒ ด้านการกำกับดูแล
๑. ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
๒. ให้คำแนะนำแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ด้านการบริการ
ด. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใหัการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. บริการข้อมูล ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๓. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อความเข้าใจยันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง


เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านขนส่ง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑. ด้านการปฏิบ้ตืการ
ด. พิจารณาเบื้องต้น และคำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้เรือ และใบทะเบียนเรือไทย ที่เกี่ยวกับการขนส่ง ตามที่กฎหมายกำหนด
๒. พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือ การรับชำระภาษีเรือ การโอนเรือ การย้ายเรือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเรือ รวมทั้งการคำเนินการทางทะเบียนเรือ เรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
๓. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนล่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประ;ทศ
๔. ปฏิบัติการรวบรวมรายละเอียด และจัดทำรายงานเกี่ยวกับงานด้านการจดทะเบียนเรือ
๕. พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการขนล่งทางนํ้าต่างๆ
อาทิ ใบอนุญาตใช้เรือ เรือไทย และแพโดยสาร ใบอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงลํ้าลำนํ้า ใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ และผู้ควบคุมเครื่องจักร หนังสือคนประจำเรือตามที่กฎหมายกำหนด
๖. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และช่วยดำเนินการ เปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่าง ๆ
๗. ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง การใช้สถานีขนส่งทางนํ้าและท่าเทียบเรือ เพื่อความ ปลอดภัยและเพื่อกำกับดูแล การขนส่งให้เป็นระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
๘. ทำการระวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน พิพาทที่ดิน ตามคำสั่งศาล กรณี มีการพิพาทแนวเขตที่ดินติดกับแม่นํ้า ลำคลอง บึง อ่างเก็บนํ้า ทะเลสาบหรือทะเล หรือขายหาดของทะเล ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน หรือเอกชนกับเอกชน รวมทั้งเบิกความเป็นพยานในขั้นศาลในคดีพิพาท ดังกล่าว
๙. ตรวจตรา และอำนวยความปลอดภัยในการเดินเรือ การจราจรทางนํ้า การลำเลียงการขนล่ง ทางนํ้าให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด และให้คำแนะนำในการขนส่งทางนํ้า
๑๐. ให้คำแนะนำการออกแบบการขุดลอกร่องนํ้าทางเรือเดินแก่เอกชนและองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเบื้องต้น และควบคุมการขุดลอกร่องนํ้าทางเรือเดินให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการขนล่งทางนํ้า ของประเทศ
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ด้านสารบรรณ ด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดซื้อจัดจ้าง ด้านงานบุคคล
๑๒. รวบรวมข้อมูล สถิติ ผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงาน ตามที่ ใด้รับมอบหมาย และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
๑๓. ดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ละเมิด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ ในน่านนํ้าไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน และ/หรือ อนุสัญญา ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒. ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีไนการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๒. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
๓. ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานแก่ผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการขนล่งทางนํ้า
๔. สอน อบรม และทดสอบเกี่ยวกับการขับขี่เรือแก่นักเรียนการขนส่ง หรือผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ขับเรือหรือผู้ประจำเรือ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
๔. ล่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง พิจารณา จัดหา และบริการการขนล่งสาขาต่างๆ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทาง


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้นซึ่งไม่จำเป็นด้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และ เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
๒. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังลือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวก ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวใช้งาน และ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๔. รวบรวบรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๕. ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ ด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดชื้อ จัดจ้าง ด้านงานบุคลากรของหน่วยงาน
๖. ช่วยรวบรวมข้อมูล สถิติ ผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานตามที่ ได้รับมอบหมาย และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
๓.๒. ด้านการบริการ
๑. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๒. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๓. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซี่งไม่จำเป็นต้องใฃ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไวทางการเงิน เพี่อแสดงถานะทางการเงินและ ใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
๒. รวบรวม และบันทึกรายการบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีของกรมเช้าท่าถูกต้องตามผังบัญชีมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขนส่งทางนํ้า และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อยืนยันความถูกต้อง สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
๔. ตรวจสอบการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของ ราชการ
๕. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารผ่านธนาคารทุกบัญชีเพื่อตรวจพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคารให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
๖. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมต่าง ๆ ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
๓.๒ ด้านการบริการ
๑. ให้คำแบะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ เบื้องต้นต่อหน่วยงานที่รับผิดขอบ
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติเกี่ยวกับงานบัญชี เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงาน งบประมาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน


เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.® ด้านการปฏิบัติการ
๑    . สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนไม่มากและ/หรือมาก เพื่อ เป็นฐานข้อมูล หรือข้อมูลสนับสนุนในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
๒    . สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ อาทิ ช่วยในการวางแผนการสำรวจสถิติ ช่วยในการจัด ร่างตารางรายงานสถิติ ช่วยร่างแบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานสำรวจสถิติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓    . จัดหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
๔    . จัดทำฐานข้อมูลการประมวลผลทางสถิติและการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ เพื่อนำเสนอรายงาน ทางสถิติ อาทิ สถิติด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางนํ้า การสำรวจความพิงพอใจของผู้รับบริการและ ผู้มีล่วนได้ส่วนเสียตามพ้นธกิจของกรม เป็นต้น
๕    . ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๖    . จัดแบ่ง และวางแผนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
๓    .๒ ด้านการกำกับดูแล
๑    . ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลสถิติเพื่อเป็นฐานข้อมูล หรือข้อมูลสนับสนุบในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
๒    . วางแผนและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านสถิติ เพื่อใหมีความถูกต้องและรวดเร็ว
๓    . ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดทำสถิติ รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและชัดเจนเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น
๓.๓ ด้านการบริการ
๑    . ผีเกอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแกเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบ ปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา
๒    . ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกรวมไปถึงร่วมแก้ปัญหาขัคข้องในการ ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดขอบ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา


เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสาร รับ-ส่ง ข่าวสารด้วยระบบ ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรคมนาคม โทรสาร เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรับ-ส่ง ข่าวสารเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์
๒. รับแจ้งเหตุ (อุบัติเหตุ อุบัติภัย ความปลอดภัยทางทะเล) ทางวิทยุคมนาคม VHF/FM , HF/SSB เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือสำหรับเรือเดินทะเล เรือประมง และเรือต่างๆ
๓. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการนำร่องเรือเข้า-ออก ในเขตท่าเรือที่กำหนดให้ใช้นำร่อง ของรัฐ
๔. ให้บริการข่าวการเดินเรือ ข่าวอากาศสำหรับการเดินเรือ
๕. สนับสนุนในการจัดทำข้อมูล สถิติ ผลการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารทางทะเล เสนอ ผู้บังคับบัญชา
๓.๒ ด้านการกำกับดูแล
๑. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
๒. ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๓. วางแผน ประเมินผล และแกัไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ ด้านการบริการ
๑. ให้บริการในการตอบปัญหา เกี่ยวกับอุบัติเหตุ อุบัติภัย และความปลอดภัยทางทะเล ที่ตน รับผิดชอบ แก่บุคคลในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติการ สื่อสารสถานีวิทยุชายส่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลังและฝากคลัง การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญและการจัดทำคำขอเบิกเงินจากคลัง เบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและบำเหน็จบำนาญ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินช่วยพิเศษ เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาบุตรและเงินทุกประเภทของส่วนราชการ ทั้งเงิน ในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การถอนคืนรายได้แผ่นดิน ถอนคืนค่าปรับ แจ้งรายการเรียกเก็บหนี้ บุคคลที่ ๓ ของข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ใบระบบจ่ายตรงของ กรมบัญชีกลาง และการขอเบิกเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ การปฏิบัติงานด้านการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลูกต้อง
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัตรเครดิตราชการ และการเปิดวงเงินการใช้บัตรเครดิต การบริหารสัญญายืมเงินราชการ เงินทดรองราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินถูกต้องตามระเบียบ ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้
๓. จัดทำเอกสาร กบข. กถึจ. ภ.ง.ด. ประกันสังคม และออกหนังสือรับรองภาซี หัก ณ ที่จ่าย เพื่อให้การจัดทำเอกสารด้านการเงินถูกต้องและรวดเร็ว
๔. ศึกษา และเรียบเรียงเอกสาร ข้อมูลประกอบการตรวจสอบการจัดทำรายการขอเบิกเงิน จากคลังพร้อมอนุมัดิรายการขอเบิกในระบบและติดตามผลการสั่งจ่ายเงินชองกรมบัญชีกลางจากระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การสั่งจ่ายเงินเป็นไปอย่างลูกต้องตามระเบียบและ ระยะเวลาที่กำหนด
๕. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและ ใช้เป็นฐานข้อมูลที่ลูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
๖, รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินชองส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ ลูกต้องและทันสมัย
๗. ตรวจสอบการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
๘. จัดทำและตรวจสอบ รายการสินทรัพย์ไนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
๙. บันทึกข้อมูลด้านบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ และ ทำทะเบียนด้านบัญชี
๑๐. ตรวจสอบข้อมูลในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในทุกประเภททั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้มีข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถไปใช้ ในการบริหารตลอดจนการจัดทำต้นทุนผลผลิตได้อย่างถูกต้อง
๑๑. ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขนส่งทางนํ้า และค่าธรรมเนียม อื่น ๆ เพี่อยีนยันความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินที่จัดเก็บเป็นรายได้แผ่นดิน และรายได้เงินนอกงบประมาณ
๑๒. ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของการบันทึกบัญชีของส่วนภูมิภาคในเบื้องต้น
๑๓. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อถ่ายทอด ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
๑๔. จัดทำงบการเงินรวมกรมเจ้าท่า และงบการเงินสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ้าท่า
๑๔. ให้คำปรึกษาแนะนำกำกับดูแลตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของกรมเจ้าท่า เพื่อสนับสนุน่ให้ฝ่ายการเงินกองคลังบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๑๖. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กรมเจ้าท่า ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ สำนักหรือกองและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาบ
๑. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้น แก่สมาขิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธี้ตามที่กำหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาซิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเช้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมี ความรับผิดชอบในระดับที่ซับซ้อนหรืออำนวยการถ่ายทอดฟิกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ์มาตรการ ต่างๆ


นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏีนํชิการ
๑. ศึกษา รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัย ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ อาทิ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ร.บ. เรือไทยพ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การปฏิบัติงานด้านกฎหมายแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด
๒. พิจารณา ดีความ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝาย
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอความเห็นเพื่อการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ทันกับสถานการณ์ และให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านกฎหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานชอง หน่วยงานดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการทางปกครอง การพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับการดำเนินการ
ทางปกครอง การดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้กระทำผิด การดำเนินคดี การบังคับคดี การอุทธรณ์คำพิพากษา หรือคำสั่งชองศาลของหน่วยงาน รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ราชการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. ติดตาม ประเมินผล วินิจฉัยปัญหา ที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ชอง หน่วยงานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ประกอบการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้องบังคับต่าง ๆ
๖. ช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ การตอบข้อหารือ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแกไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการ ของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลส้มฤทธี้ตามที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง และ/หรือให้ข้อคิดเท็นหรือคำแนะนำ เบื้องต้นแก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
๑. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานชองบุคคล หรือหน่วยงานดังกล่าว
๒    . จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อให้ บุคลากรของรัฐมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว และสามารถดำเนินการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

วิชาที่สอบ

นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑    . ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานขุดลอก
–    ความรู้เบื้องต้นของเครื่องยนต์ดีเซล, แก๊สโชลีนระบบ ๒ จังหวะ และ ๔ จังหวะ, ระบบไอดรอลิก
–    ความสามารถในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และ การบำรุงรักษา
๒    . ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนปรนัย (คะแนนเต็ม ๖๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับงานสำรวจ
–    เครื่องมือสำรวจ การรังวัดควบคุม การสำรวจภูมิประเทศ การสำรวจระดับ การคำนวณ ปริมาณดิน ความรู้เบื้องต้นการสร้าง ความรู้เบื้องต้นการสำรวจทางอุทกคาสตร้ การสำรวจรังวัดด้วย ดาวเทียม และงานวางโครงข่ายหมุดหลักฐาน
๒    . ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และที่แกไขเพิ่มเดิม


นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบบปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเขียนแบบ ประกอบด้วย
–    เขียนแบบก่อสร้าง
–    การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
–    ทฤษฎีโครงสร้าง
–    งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
–    การสำรวจ
–    การถอดแบบและประมาณราคา
–    การบริหารงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
๒    . ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการน้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และที่แกไขเพิ่มเดิม


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโยธา ประกอบด้วย
–    ทฤษฎีโครงสร้าง
–    งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
–    การสำรวจและการเขียนแบบ
–    การประมาณราคา
–    การบริหารงานก่อสร้าง
–    ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางของทางราชการ
๒    . ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และที่แก็ไชเพิ่มเดิม


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเช้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคมระบบอีเล็กทรอนิคส์ – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า
–    ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคำนวณวงจรไฟฟ้า
–    ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดทาง!ฟฟ้า
–    ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
–    ความรู้เกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
–    ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบสายส่งและสายอากาศ ระบบสื่อสารด้วยระบบเส้นใยนำแสง ไมโครเวฟ และดาวเทียม
–    ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าลื่อสารและโทรคมนาคมระบบอิเล็กทรอนิคส์
–    ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
–    ความรู้ที่เกี่ยวคู่มือระบบไฟฟ้าเป็นภาษาอังกฤษ
๒    . ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    พระราขกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และที่แก้ไขเพิ่มเดิม


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือกลโรงงาน
– ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือกลโรงงาน เครื่องจักรกลเกษตร และ
ยานพาหนะ
– ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์
– ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
– ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
– กลศาสตร์วิศวกรรม
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการน้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และที่แก็ไขเพิ่มเดิม


เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับทางด้านอุทกวิทยา ประกอบด้วย
–    วิฏจักรนํ้า
–    การวัดระดับนํ้ท
๒    . ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับทางด้านการสำรวจ ประกอบด้วย
–    งานวงรอบ
–    งานระดับ
–    งานคำนวณ
๓    . ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และที่แก้ไขเพิ่มเติม


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
–    พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
–    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
๓. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราขกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๖


เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง ปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเชียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และที่แก่ไข
เพิ่มเติม, พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ค. ๒๔๘๑ และที่แก่ไขเพิ่มเติม, พระราขบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒    . ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ (คะแนนเต็ม ๖๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้พี้นฐานเกี่ยวข้องกับดำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราขกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๖๕๕๖
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แกไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับพระราขบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๒    . ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อใปนี้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
–    ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น
–    พระราชบัญญตวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
–    พระราชบัญณู้ติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจำยเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ,๒๕๖๒
–    พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางใปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
–    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
–    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
–    พระราชกฤษฎีกาค่าเข่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai)
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว,าด้วยการเบิกจ่ายค่าใฃ้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓


เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑    . ความรู้พี้นฐานเกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ
–    ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น
–    ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทั่วไป
– ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล การตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล
๒. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐


เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร
– ความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– ความรู้ด้านระบบโทรคมนาคม
– ความรู้ด้านการสื่อสารทางทะเล และระบบ GMDSS
– ความรู้ด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับ กสทช.
– ความรู้ด้านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CC7V)
๖. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าทีาว่าด้วย จรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
–    พระราชบัญญ้ติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
–    พระราชบัญญ้ติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
–    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เกี่ยวกับหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
–    พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
–    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
–    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
–    พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai)
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓


นิติกรปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีสอบ ข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานตำแหน่งนิติกร ประกอบด้วย
–    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และกฎหมายทั่วไป
–    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญ้ติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
–    พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก่ไขเพิ่มเติม
–    ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
–    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
–    พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก่ไขเพิ่มเติม
–    พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก่ไชเพิ่มเติม
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจ้าท่า  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมเจ้าท่า

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 66
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจ้าท่า  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมเจ้าท่า

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
26 ธันวาคม 2022
End:
17 มกราคม 2023
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17997/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com