Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

21 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสงค์จะสรรหาบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง และกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 152 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักพัฒนาสังคม

อัตราว่าง : 102 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 76 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 76 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์,นักพัฒนาสังคม,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -18,000
อัตราว่าง: 406
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ]  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ]

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Venue

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com