Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 พ.ค. -7 มิ.ย. 2565

26 พฤษภาคม 2022 - 7 มิถุนายน 2022

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 พ.ค. -7 มิ.ย. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อขัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ผู้สูงอายุ จำนวน ๔ อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุว่าด้วยการ บริหารงานบุคคลกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปบี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาสังคม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมกิจการผู้สูงอายุ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุครั้งนี้ จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน (ที่มีระบบการลงทะเบียน) โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่งเอกชน ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (เอกสารสมัครที่จัดส่งก่อนและหลังวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา) โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และจัดส่งใบสมัครมายัง

กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 – 7 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023546100

ต่อ 400

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

file 1 | ใบรับสมัคร

Facebook Comments

Venue

กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com