Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ก.ย. 2565 รวม 8 อัตรา,

4 กันยายน 2022 - 14 กันยายน 2022

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ก.ย. 2565 รวม 8 อัตรา,

กระทรวงคมนาคม

ลิงค์: https://ehenx.com/17490/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา,นักวิชาการสถิติ,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานสื่อสาร,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๘ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสถิติ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานสื่อสาร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรโยธา

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง


นักวิชาการสถิติ

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์


นักจัดการงานทั่วไป

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป ทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานสื่อสาร

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานธุรการ

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกรโยธา

๑) ทำหน้าที่สืบสวน/ตรวจสอบ จุดอุบัติเหตุและจุดเลี่ยงการคมนาคม กรณีที่เกิดผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนและรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อกำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยคมนาคม
๒) สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลัก วิชาการ มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ ตามความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณ ที่ได้รับ
๓) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และ โครงสร้างพื้นฐาน
๔) ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับรูปแบบและรายการ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถอดแบบ เพื่อสำรวจประมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาชาง เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้าง รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแชมหรือตรวจการจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕) ประสานงาน หรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการสถิติ

๑) รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์สถานการณ์ ข้อมูล/โครงการและจัดทำรายงานด้านความปลอดภัยคมนาคม
๒) เตรียมคู่มือการวางแผนสุ่มตัวอย่างและการประมวลผล รวมทั้งวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ เพื่อ ปรับปรุงการวางแผน การสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ
๓) ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
๔) วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ และนำเสนอเป็นรายงาน เพื่อให้การดำเนินงาน มีความครบถ้วนสมบูรณ์
๕) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๖) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ เข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

๑) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหาร การประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๒) ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
๓) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อการ รายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
๔) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหาร งบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานสื่อสาร

๑) รับแจ้งเหตุ ประสานข้อมูลกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และ ความมั่นคงทางคมนาคม
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสารรับ- ส่งข่าวสารด้วยระบบต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรสาร เครื่องมือ สื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบโครงข่ายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ■รวมทั้ง ระบบสื่อสารสารสนเทศอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อให้การรับ-ส่งข่าวสาร เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์
๓) รวบรวม คัดเลือก ตรวจสอบ และเรียบเรียงข่าว จำแนกประเภทข้อมูล จัดเข้ารูปแบบฟอร์มสากล เพื่อให้ข่าวสารทีได้รับมีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถใช้อ้างถึงได้อย่างถูกต้อง
๔) ให้บริการข้อมูลสื่อสารผ่านระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศต่าง ๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ
๕) จัดทำรายงานข่าวสาร หรือสถิติรับ – ส่ง ข้อมูลข่าวสารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ไนงานสื่อสารและนำไป ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖) ประสานงาน หรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติงาน
๗) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานสื่อสารที่ตนรับผิดชอบแก่บุคคลในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ
๘) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

๑) ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบ เก็บ ค้น และพิมพ์ หนังสือราชการ ตรวจทานหนังสือ ทำลายเอกสาร
๒) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่าง หนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปไดโดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐาน ตรวจสอบได้
๓) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติเอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ดูแลอาคารสถานที ยานพาหนะและครุภัณฑ์ ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพไวิใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๕) ช่วยจัดทำหรือผลิตเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หนังลือเวียน เอกสารการประชุม เป็นต้น
๖) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน จัดทำสถิติข้อมูลและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
๗) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความราบรื่น
๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงคมนาคม  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์   ,สมัครทางแฟกซ์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบถามได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2565 – 14 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022833319

ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม ในช่องทางต่อไปนี้
(1) ยืนด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
(2) ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2280 6115
(3) ส่งทาง E-mail : recruitment.motogmail.com

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงคมนาคม

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา,นักวิชาการสถิติ,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานสื่อสาร,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงคมนาคม  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์   ,สมัครทางแฟกซ์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบถามได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2565 – 14 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022833319

ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม ในช่องทางต่อไปนี้
(1) ยืนด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
(2) ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2280 6115
(3) ส่งทาง E-mail : recruitment.motogmail.com

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงคมนาคม

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
4 กันยายน 2022
End:
14 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17490/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com