Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -27 พ.ค. 2565

12 พฤษภาคม 2022 - 27 พฤษภาคม 2022

“กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -27 พ.ค. 2565

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๒๐/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 38000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 38,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ทางเว็บไซด์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถาม ได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๓๓๒๐ โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ มายังกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ใน ๓ ช่องทาง ดังนี้
(๑) ยื่นด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อาคาร ๓ ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 – 27 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

(๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 6)00)00 ภายในวันที่ ๑๒ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยถือวันที่และเวลาทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครสอบ เป็นวันที่สมัครสอบ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครวงเล็บมุมชองว่า “จดหมายสมัครงาน”
(๓) ส่งทาง E-mail ะ recruitment.mot@gmaiLcom (ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 พ.ค. 2565

สอบวันที่: 9 พ.ค. 2565

ประกาศผลสอบ: 9 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงคมนาคม

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
12 พฤษภาคม 2022
End:
27 พฤษภาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/16871/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com