Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -7 ต.ค. 2565

3 ตุลาคม 2022 - 7 ตุลาคม 2022

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -7 ต.ค. 2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/17605/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องบิน,ช่างวิทยุการบิน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 23,110-29,420
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 7 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างเครื่องบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23110- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างวิทยุการบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23110- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างเครื่องบิน

๑) อายุไม่เกิน ๖๔ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครสอบ
๒) ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
๒.๑) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ช่างเครื่องยนต์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างอากาศยาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน เช่น โครงสร้างเครื่องบินระบบเครื่องยนต์ ระบบควบคุมการบิน ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องวัดประกอบการบิน ระบบวิทยุการบิน ของอากาศยานรุ่นใดๆ ในหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี หรือ
๒.๒) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างเครื่องยนต์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างอากาศยาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ ซ่อมบำรุงอากาศยาน เช่น โครงสร้างเครื่องบินระบบเครื่องยนต์ ระบบควบคุมการบิน ระบบไฟฟ้า ระบบ เครื่องวัดประกอบการบิน ระบบวิทยุการบิน ของอากาศยานรุ่นใดๆ ในหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี หรอ
๒.๓) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างเครื่องยนต์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างอากาศยาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ ซ่อมบำรุงอากาศยาน เช่น โครงสร้างเครื่องบินระบบเครื่องยนต์ ระบบควบคุมการบิน ระบบไฟฟ้า ระบบ เครื่องวัดประกอบการบิน ระบบวิทยุการบิน ของอากาศยานรุ่นใดๆ ในหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๓) ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงาน ประสบการณ์ ด้านการวางแผน การติดตามผลซ่อมบำรุง ทำการซ่อมบำรุง การดูแลรักษา เครื่องบินปีกตรึง รุ่น (TYPE) KODIAK 100 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๔) ผู้สมัครสอบ ต้องพ้นภาระทางราชการทหาร


ช่างวิทยุการบิน

๑) ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๔ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๒) ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
๒.๑) คุณวุฒิประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได็ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชา ไฟฟ้าและสื่อสาร หรือสาขาวิชาช่างอากาศยาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงานด้าน วิทยุสื่อสาร หรือ วิทยุช่วยการเดินอากาศ (AVIONICS) ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี หรือ
๒.๒) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบไดีในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชา ไฟฟ้าและสื่อสาร หรือสาขาวิชาช่างอากาศยาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงานด้าน วิทยุสื่อสาร หรือ วิทยุช่วยการเดินอากาศ (AVIONICS) ไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี หรือ
๒.๓) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชา ไฟฟ้าและสื่อสาร หรือสาขาวิชาช่างอากาศยาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงานด้าน วิทยุสื่อสาร หรือ วิทยุช่วยการเดินอากาศ (AVIONICS) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือ
๒.๔) คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได็ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาชาวิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ และต้องมี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงานด้านวิทยุสื่อสาร หรือ วิทยุช่วยการเดินอากาศ (AVIONICS) ไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ
๒.๕) กรณีที่เป็นงานที,ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะความชำนาญในงานด้านไฟฟ้า หรือด้านไฟฟ้ากำลัง หรือด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ด้านวิทยุสื่อสาร หรือ ด้านวิทยุช่วยการเดินอากาศ (AVIONICS) หรือด้านช่างวิทยุการบิน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี โดยมีเอกสารหลักฐาน รับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานดังว่า เป็นประจักษ์เพื่อแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความชำนาญดังกล่าว หรือต้องผ่านการทดสอบทักษะเฉพาะด้านไฟฟ้า หรือด้านไฟฟ้ากำลัง หรือด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านช่างวิทยุการบิน และการใช้เครื่องมือเครื่องใช่ในการวัดค่า ความแม่นยำ เที่ยงตรงของคลื่นความถี่วิทยุ ความต่างศักย์ของกระแสไฟฟ้า ความต้านทานของกระแสไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องและขำนาญ

๓) ผ่านการอบรมทางด้านเทคนิคหรือเทคนิคขั้นสูง เกี่ยวกับการบริการ งานซ่อม งานระบบ งานออกแบบระบบ ของอุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
๔) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ในการซ่อม บำรุง ดูแลเครื่องวิทยุ สื่อสาร ออกแบบ วางระบบการติดต่อสื่อสารจากภาคพื้นสู่ภาคพื้น หรือจากภาคพื้นสู่ภาคอากาศ และสามารถ ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง เครื่องวิทยุสื่อสาร ระบบวิทยุการบิน และวิทยุช่วยการเดินอากาศ (AVIONICS) ประจำ อากาศยานที่ประจำการในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องวัด ประกอบการบิน หรือเคยผ่านการทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร ในระดับไม่ตํ่ากว่า ผู้ช่วยผู้จัดการ โดยต้องมีหลักฐานซึ่งระบุถึงลักษณะงาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๕) ผู้สมัครสอบ ต้องพ้นภาระทางราชการทหาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างเครื่องบิน

๑) รับผิดชอบในงานด้านการวางแผน การติดตามผลซ่อมบำรุง ทำการซ่อมบำรุง การดูแลรักษา เครื่องบินปีกตรึง รุ่น (TYPE) KODIAK 100 หรืออากาศยานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถพร้อมทำ การบินได้อย่างปลอดภัย
๒) ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบของเครื่องบินปีกตรึง รุ่น (TYPE) KODIAK 100 หรืออากาศยานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มีอุปกรณ์ครบล้วน และมีความเรียบร้อยพร้อมปฏิบัติ การบินได้ตลอดเวลา รวมทั้งการตรวจก่อนทำการบิน ตรวจระหว่างทำการบิน และตรวจหลังทำการบิน ตรวจซ่อมเครื่องบินปีกตรึง รุ่น (TYPE) KODIAK 100 หรืออากาศยานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ตามระยะเวลา (Scheduled) หรือไม่ตามระยะเวลา (Unscheduled)
๓) ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์และพัสดุการบินที่ชำรุดที่สามารถทำการซ่อมได้เองให้กลับคืนสภาพ พร้อมที่จะใช้งานได้ใหม่ โดยคำแนะนำของหัวหน้าชุดผู้รับผิดชอบงานช่างเครื่องบิน หัวหน้าช่างเครื่องบิน หรือ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
๔) รับผิดชอบและควบคุมให้มีการลงเวลาบิน ข้อขัดช้องและการแล้ไข ในแบบฟอร์มประวัติของ เครื่องบินปีกตรึงรุ่น (TYPE) KODIAK 100 หรืออากาศยานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย
๕) ควบคุมการจัดระวางบรรทุกให้เครื่องบินปีกตรึง รุ่น (TYPE) KODIAK 100 หรืออากาศยานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถทำการบินได้โดยปลอดภัย
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างวิทยุการบิน

๑) รับผิดชอบในงานด้านการวางแผน การติดตามผลซ่อมบำรุง ทำการซ่อมบำรุง การดูแลรักษา อุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสารและวิทยุช่วยการเดินอากาศประจำอากาศยาน (AVIONICS) ของอากาศยาน ที่ประจำการในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ให้สามารถพร้อมทำการบินได้อย่างปลอดภัย
๒) ตรวจซ่อมอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบของเครื่องวิทยุสื่อสารและวิทยุช่วยการเดินอากาศ (AVIONICS) ประจำอากาศยานที่ประจำการในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามระยะเวลา (Scheduled) หรือไม่ตามระยะเวลา(Unischeduled)
๓) นำอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบของเครื่องวิทยุสื่อสารและวิทยุช่วยการเดินอากาศ (AVIONICS) ที่ตรวจซ่อมแก้ไขแล้ว ไปติดตั้งกับอากาศยานและปรับแต่งในขณะทำการบินทดสอบ เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยและใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยคำแนะนำของหัวหน้าชุดผู้รับผิดชอบงานช่างวิทยุการบิน หัวหน้าช่างเครื่องบิน หรือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
๔) ให้คำปรึกษา แนะนำด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร และวิทยุช่วยการเดินอากาศ (AVIONICS) ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแก นักบินหรือช่างเครื่องบิน
๕) ออกแบบ ประดิษฐ์ ติดตั้ง ใช้ อุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร ในรูปแบบสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพ หรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ จากภาคพื้นสู่ภาคอากาศ หรือ ภาคอากาศสู่ภาคพื้น ในการออกไป ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง เพื่อดำรงการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ล่งข่าว รับข่าวสารการบิน และอำนวยความ สะดวกในการขึ้น ลง ของอากาศยาน ตลอดจนแจ้งข่าวการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
๖) รับผิดชอบและควบคุมให้มีการรายละเอียด ข้อขัดข้องและการแก้ไข ในแบบฟอร์มประวัติของ เครื่องวิทยุสื่อสารและวิทยุช่วยการเดินอากาศ (AVIONICS) ประจำอากาศยานที่ประจำการในสังกัดของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เรียบร้อย
๗) สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการวัตค่าความแม่นยำ เที่ยงตรงของคลื่นความถี่วิทยุ ความต่างศักย์ ของกระแสไฟฟ้า ความต้านทานของกระแสไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องและชำนาญ
๘) สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะในด้านวิทยุสื่อสาร หรือ ไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง ด้วยความชำนาญ
๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล กองกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๔ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 7 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: ช่างเครื่องบิน,ช่างวิทยุการบิน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 23,110-29,420
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล กองกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๔ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 7 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Venue

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 17-20 92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400 Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com