Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงมหาดไทย

15 ธันวาคม 2019 - 4 มกราคม 2020

“กระทรวงมหาดไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบัราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 48,237 คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบข้อ 4 ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับารสอบแข่งขันตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ข้อ 8 ของประกาศสำนักานปลัดกระทวงมหาดไทย ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จึงขอรปะกาศรายชื่อผุ้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชากรเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

 

1 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน

รายชื่อผู้สมัครสอบแยกตามตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 33,335 คน ปรากฎเลขประจำตัวสอบ และชื่อ-นามสกุล ตามเอกสารแนบท้าย 1

2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 7,545 คน ปรากฎเลขประจำตัวสอบ และชื่อ-นามสกุล ตามเอกสารแนบท้าย 2

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 7,357 คน ปรากฎเลขประจำตัวสอบ และชื่อ-นามสกุล ตามเอกสารแนบท้าย 3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

 

ตำแหน่ง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน กระทรวงมหาดไทย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงมหาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 ธันวาคม 2019
End:
4 มกราคม 2020
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/5931/

Venue

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com