Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 พ.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

21 พฤศจิกายน 2022 - 22 พฤศจิกายน 2022

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 พ.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

กระทรวงยุติธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/17908/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ในตำแหน่ง นักวัชาการยุติธรรม

ตัวยสำนักงานกองทุนยุติธรรม ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๑)0©)แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ค. ๒๕๕๘ประกอบระเบียบ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการบรืหารงานยุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ การสรรหา การบรรจุ และ การแต่งตั้ง ข้อ ๑๗ การบรรจุบุคคลเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม จงประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็น พนักงานกองทุนยุติธรรม โดยบีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการยุติธรรม

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการยุติธรรม

(๑) ได้รับปรืญญาตรืหรือคุณรุฒอย่างอื่นที่เพิยบไต้ใม‘ตากว่านึ๋ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผดจอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เกี่ยวช้องกับลัาษณะงานในหน้าที่
(๒) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ท้กษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการยุติธรรม

(๑) ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มึประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงาน ปฏึบัตงานที่ต้องตัด?นใจหรอแกัปัญหาที่ค่อนช้างยาก
(๒) ปฏิบดงานในฐานะผู้ปฏึน้ติงานเบี้องต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
๒. หน้าที่ความรับผดชอบ
(๑) ปฏิบัดิงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏึบัตราชการกองทุนยุตธรรม รวมทั้งบรัหารจัดการ และดำเนินการวางแผนการดำเน้นงานชองกองทุนยุตธรรมในระดับจังหวัด
(๒) ศึกษาและวิจัยงานกองทุนในและต่างประเทศ เพี่อน่ามาปรับปรุงและพัฒนางานกองทุนยุติธรรม
(๓) การบรืหารจัดการและตำเนินทรในฐานะฝ่ายเลขาบุการคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม (ส่วนกลาง) และคณะอบุกรรมการให้ความช่วยเหลอประจำจังหวัด (ส่วนภูมภาค) ในการขออบุมัติจัดประชุม จัดเตรัยมวาระการประชุม การสรุปผลการประชุม การดำเนินการตามช้อลังการของคณะอบุกรรมการให้ความช่วยเหลอ
(๔) พัฒนาระบบมาตรฐานและมาตรการเที่อรองรับการดำเน้นงานกองทุนยุติธรรม
(๕) จัดวางมาตรการและระบบการดำเน้นงานกองทุนยุติธรรม รวมทั้งการวางมาตรการและ ระบบการดำเน้นงาน การจัดทำคู่มอ แนวทางปฏิบัติงานให้เป็นใปดามพระราชบัญญ้ติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖) ติดตามและประเมนผลทั้งการวางระบบ การวางระบบติดตามและประเมนผล การออกแบบเครองมอในการรายงานผลการดำเน้นงาน และสรุปผลการดำเน้นงานที่ส่ากัญ เพี่อเสนอแนะผู้บรืหารพิจารณา
(๗) สนับสบุนการบรัหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และพัฒนาเครัอข่าย กองทุนยุติธรรม รวมทั้งดำเนินการให้ความช่วยเหล่อประชาชนในเรื่องการดำเนินคดี และรับคำขอการให้ ความช่วยเหลอผู้ถูกละเมิดสิทธิมบุษยชน
(๘) รับและรวบรวมเอกสารคำขอในาารสนับสบุนความรู้ทางกฎหมาย
(๙) บรืหารจัดการรับเรื่องรัองทุกข์ ร้องเรืยน ตอบช้อปัญหาและการให้ดำปรักษาทางกฎหมาย ในเรื่องต่าง ๆ
(๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำรัจงขอปล่อยชั่วคราว เป็นนายประกัน และวางค่าธรรมเนิยม ศาล หรือปฏิบัติการอื่นใดตามที่!ด้รับมอบอำนาจ
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นดามที่!ด้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการยุติธรรม

(๑) การประเมนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวธึสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
–    ความรู้ความเข้าใจพี้นฐานในการปฎบีตราชการ ประกอบด้วย การบริหารราชการแม่นดิน สภาพเศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์ปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ พี้ใช่ในการปฏิน์ตราชการ ประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแม่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพี้แก้ไข เพิ่มเดิม กฎหมายว่าด้วยข้อมูลชำวสารราชการ กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพจารณาอนุญาต ชองทางราชการ พระราชกฤษฏิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธการบริหารกิจการบัานเมองพี้ดิ พ.ศ. ๒๕๖๔ และท้ แก้ไชเพิ่มเดิม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนนุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตริว่าด้วยการ ปฏิบัติงานนอกสถานพี้ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตริว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับพี้ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และระเบียบพี้เกี่ยวข้อง
–    การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
–    ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสริภาพตามรัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธกักราช ๒๕๖๐ และหลักสิทธิมนุษยชน
(๒) การประเมนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวธิสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) ประเมนบุคคล เพิ่อพจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหนัาพี้จากประวัติส,วนตัว ประว้ต การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมพี้ปรากฎชองผูเข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้พี้อาจใข้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหนัาพี้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทึวาจา อุปนสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผูร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความริเริม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะพี้จำเป็นชองตำแหน่ง


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงยุติธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงยุติธรรม

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงยุติธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงยุติธรรม

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
21 พฤศจิกายน 2022
End:
22 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17908/

Venue

กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com