Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -15 มิ.ย. 2565

9 มิถุนายน 2022 - 15 มิถุนายน 2022

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -15 มิ.ย. 2565

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจัาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏีน์ติงาน
สังกัดโรงพยาบาลกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในดำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๓) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านการบริหารงานบุคคล) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15800-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-19,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (โรงพยาบาลกระบี่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารประสิทธิ้พัฒนา ขั้น ๔

โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ ถนนอุตรกิจ ตำบลปากนํ้า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 – 15 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
9 มิถุนายน 2022
End:
15 มิถุนายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17090/

Venue

โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com