Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 29 ส.ค. -2 ก.ย. 2565 รวม 54 อัตรา,

29 สิงหาคม 2022 - 2 กันยายน 2022

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 29 ส.ค. -2 ก.ย. 2565 รวม 54 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17459/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการาธารณสุข,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานบริการ,ทันตแพทย์,พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานเปล,พนักงานวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-18,000
อัตราว่าง: 54
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลราชวิถี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง!นกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงาน พัสดุ ตำแหน่งพนักงานบริการ (บริการด่านหน้า) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานประจำท้องยา ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และคำสั่ง กรมการแพทย์ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการาธารณสุข

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานเภสัชกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประกอบอาหาร

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประจำห้องยา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานเปล

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสุขศึกษา


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม(ปวส.)


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน (ปวส.)


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขา


เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา


พนักงานบริการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา


ผู้ช่วยทันตแพทย์

ได้รับปะกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ


พนักงานเภสัชกรรม

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6)


พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6)


พนักงานประกอบอาหาร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6)


พนักงานประจำห้องยา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6)


พนักงานเปล

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6)


พนักงานวิทยาศาสตร์

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการาธารณสุข

ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยวินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เข่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การ ฟืนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ผีเกอบรม การพัฒนาบุคลากร อาซีวอนามัย เป็นต้น เฟือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและ ประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องเป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเภสัชกรทำยาฉีด ยาเม็ด และยานํ้า การช่วยจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ทำบัญชี เวชภัณฑ์ แยกประเภทต่างๆ ช่วยเก็บและรักษา เวชภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ปฏิบัติงานทางด้านเวชสถิติ ชี่งมีลักษณะการปฏิบัติงานให้บริการงานเวชระเบียนการจำแนก ประเภทผู้ป่วยในการรักษากลุ่มเฉพาะโรค รวบรวมข้อมูลเวชระเบียน สถิติประเภทต่าง ๆให้รหัสทางการแพทย์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานธุรการงานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ชี่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธี๋ใน ทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บ รักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การจัดทำ การ บันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม,จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราขการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง


ผู้ช่วยทันตแพทย์

ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ซึ่งจะมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ การรักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรม ให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกี่ยวกับ ช่องปากและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานเภสัชกรรม

ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียม และทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหน่วยงาน ต่างๆในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยาเพื่อป้องกันอุบัติการณ์ที่ จะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแกผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานบริการ

  • ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม,จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป รวมถึงงานบริการ ยานพาหนะ ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง
  • ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการ ต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มารับบริการ ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้ แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

พนักงานประกอบอาหาร

ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ กำหนดรายการอาหาร และปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุงอาหารจัดเลี้ยง สำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานประจำห้องยา

ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียม และทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหน่วยงาน ต่างๆในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยาเพื่อป้องกันอุบัติการณ์ที่ จะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานเปล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อมดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบสภาพสิ่งส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ ลักษณะงานเป็นการตรวจสอบและ เตรียมสิ่งส่งตรวจ วัสดุและชีววัสดุ สำหรับใช้ตรวจวิเคราะห์ ทดลองทางห้องปฏิบัติการ ฃ่วยเหลือในการทำการ ทดลองหรือตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น และดูแล บำรุงรักษาทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เป็นไป ตามมาตรฐาน สำรวจและเก็บตัวอย่างในพื้นที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 2 ลานหน้าลิฟต์ ตึกสิรินธร

โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงราชเทวี 10400 ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 – 2 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นักวิชาการาธารณสุข,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานบริการ,ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานเปล,พนักงานวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-18,000
อัตราว่าง: 54
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลราชวิถี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 2 ลานหน้าลิฟต์ ตึกสิรินธร

โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงราชเทวี 10400 ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 – 2 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
29 สิงหาคม 2022
End:
2 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17459/

Venue

โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com