Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ก.ย. -19 ก.ย. 2565

12 กันยายน 2022 - 19 กันยายน 2022

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ก.ย. -19 ก.ย. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17500/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง (โรงพยาบาลลำปาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ย. – 19 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสำปาง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ด้วยจังหวัดลำปาง จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำปาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อใปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือศึกษา ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข หรือ
๓. ได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิขาใดสาขาวิชา หนึ่งทางทันตกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ให้บริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
(๒) จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และเป็นไปตามมาตรฐาน
(๓) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้น
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องหน่วยงาน ภาครัฐเอกชน ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้
(๒) ประสานงานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลลำปาง อาคารนวมินทรราชประชาภักดี ชั้น ๖ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 – 19 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง (โรงพยาบาลลำปาง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลลำปาง อาคารนวมินทรราชประชาภักดี ชั้น ๖ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 – 19 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
12 กันยายน 2022
End:
19 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17500/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com