Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-9 ก.ย. 2565 รวม 14 อัตรา,

4 กันยายน 2022 - 9 กันยายน 2022

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-9 ก.ย. 2565 รวม 14 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17506/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (โรงพยาบาลมหาสารคาม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ด้วยจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน สังกัด โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบคำสั่งกระทรวง สาธารณสุข ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๓๐๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรืหรือคุณจุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาฃีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาศิลปกรรม ทางช่างทันตกรรม หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ในสาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางช่างทันตกรรม ชิ่งศึกษา ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาช่างทันตกรรม หรือ
๔. ได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางทันตรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาฃีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพนฐานตามมาตรฐานวิชาซีพ ในการให้การพยาบาล แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเลี่ยง เพื่อให้ การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(๓) บันทึก รวบรวม คีกษาวิเคราะห์ช้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย ลุชสบาย และมีประสิทธิภาพ
(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงามหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับชัอผูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา ฟ้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวชุมชน เกี่ยวกับ การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตบเองได้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชน ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นชิ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน ด้านช่างทันตกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑)ออกแบบประดิษฐ์ตรวจสอบปรับปรุงแกไขชิ้นงานซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือตามหลัก วิชาการและความเหมาะสมของผู้บริการ เพื่อนำไปใช้บำบัดรักษา ฟินฟูสภาพใน ช่องปากและใบหน้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
(๒) จัดเตรียมอุปกรณ์ทันตกรรม เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(๓) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้หน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
๓.๒ ด้านการบริการ
(๑)ให้คำแนะนำแก,ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาอุปกรณ์เสริม ในช่องปาก
(๒) ประสานงานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓

โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2565 – 9 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (โรงพยาบาลมหาสารคาม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓

โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2565 – 9 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
4 กันยายน 2022
End:
9 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17506/

Venue

โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com