Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -7 พ.ย. 2565

1 พฤศจิกายน 2022 - 7 พฤศจิกายน 2022

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -7 พ.ย. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17736/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (โรงพยาบาลกระบี่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 7 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศชังหวัดกระบี่

เรื่อง รบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยชังหวัดกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลกระบี่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ค. ๒๕๕๔ โดยได้รับมอบ อำนาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่องมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลชองพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๖๑๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติ อนุญาต เห็นชอบ และสั่งการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนั้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.-อนุปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

  ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการ ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล รวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ช่วยจัดทำเอกสารข่าวสาร เพื่อนำออกเผยแพร่ช่วยสำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานบริการ ด้านประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก,ผู้มาติดต่อ ให้ความรู้ในเรื่องทั่ว ๆ ไป ชี้แจง ตอบปัญหาข้อข้องใจต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

  โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 7 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศรับสมัคร file 1

  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 13,800-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (โรงพยาบาลกระบี่)
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

  โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 7 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศรับสมัคร file 1

  Facebook Comments

  Details

  Start:
  1 พฤศจิกายน 2022
  End:
  7 พฤศจิกายน 2022
  Event Tags:
  ,
  Website:
  https://ehenx.com/17736/

  Venue

  โรงพยาบาลกระบี่
  โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่ Thailand + Google Map
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com