Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 พ.ย. -2 ธ.ค. 2565

28 พฤศจิกายน 2022 - 2 ธันวาคม 2022

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 พ.ย. -2 ธ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17840/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงาน ศูนย์สุฃภาพจิตที่ ๖

ด้วย กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕พฤษภาคม ๒๕๖๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับ การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นักสังคมสงเคราะห์

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกำกับ แนะนำและตรวจสอบ และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติงานดังนี้
  ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สถานการณ์และปัญหาสังคม เพื่อกำหนดข้อเสนอที่ไม่ซับซ้อน ในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  ๒. ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และจัดทำศู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหา สุขภาพจิตได้
  ๓. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อนำมาใช้ ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
  ๔. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
  ๕. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลส้มฤทธึ๋ตามที่กำหนด
  ๖. ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่Iด้รับมอบหมาย
  ๗. ให้คำแนะนำและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านระบบบริการสุขาภาพจิตและจิตเวช
  ๘. ร่วมจัดการผิกอบรมและถ่ายทอดความรัแก่บุคลากรภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
  ๙. สรุปรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
  ๑๐.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  การประเมินครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะ ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน ๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตงาน ๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ ๔. งานวิกฤตสุขภาพจิต ๕. รูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ๖. การดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตใน สถานการณ์วิกฤตและสถานการณ์ในภาวะวิกฤตและ ภาวะปกติ
  การประเมินครั้งที่ ๒ สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง ๑. การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธี้ ๖. การบริการที่ดี ๓. มีภาวะความเป็นผู้นำ ๔. การทำงานเป็นทีม ๕. การคิดเชิงวิเคราะห์ ๖. มีคิลปะในการสื่อสารจูงใจ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

  กระทรวงสาธารณสุข ๕๙/๑๖๘ หมู่ ๓ ถนนพระยาสัจจา-คีรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศรับสมัคร file 1

  ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี ()
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

  กระทรวงสาธารณสุข ๕๙/๑๖๘ หมู่ ๓ ถนนพระยาสัจจา-คีรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศรับสมัคร file 1

  Facebook Comments

  Details

  Start:
  28 พฤศจิกายน 2022
  End:
  2 ธันวาคม 2022
  Event Tags:
  ,
  Website:
  https://ehenx.com/17840/

  Venue

  กระทรวงสาธารณสุข
  Thailand + Google Map
  Phone
  055511025
  View Venue Website
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com